ศูนย์รวมความรู้ด้าน SocialImpact

ImpactViewfinder

ศูนย์รวมความรู้และแหล่งความรู้

" ความรู้ เหมือนจับต้องยาก แต่ทำให้จับต้องได้ ด้วยการนำมาปฏิบัติ
รูปธรรมแห่งความดี เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังแสวงหา พื้นที่นี้จึงเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งความรู้ เรื่องน่ารู้ การประดิษฐ์ คิดค้น มุมความรู้ และสถาบันความรู้ที่เป็นพันธมิตร ที่ร่วมนำเสนอ ฝึกอบรม บ่มเพาะ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ 
"

 3567
ผู้เข้าชม

บทความล่าสุด

Relationflip ได้รวบรวมนักจิตวิทยามาแก้ไขปัญหาภายใน Office ในแต่ละพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ภายใน Office โดยเฉพาะ
27 ผู้เข้าชม
Flok rice ได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตหรือเกษตรกร กับผู้บริโภค โดยผ่านทาง Application
29 ผู้เข้าชม
ชุมชนที่สามารถนำพื้นที่เงาฝนที่ไม่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมมาร่วมกันพัฒนากับตลาดหลักทรัพย์ จนสามารถทำให้เกิดเกิดผลผลิตจากชุมชนขึ้นมาได้
26 ผู้เข้าชม
การสร้าง Platfrom ที่สามารถทำให้ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ และได้รับประโยชน์ไปในเวลาพร้อมๆกัน
25 ผู้เข้าชม
น้องคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาพยายามที่จะแก้ปัญหาการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา พร้อมที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยการจัดตั้ง SE ที่ชื่อว่า The Guidelight
26 ผู้เข้าชม
ก่อตั้งโดยโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้พยายามที่จะจัดกิจกรรมมาแก้ปัญหาโรค NDC เหล่านี้
26 ผู้เข้าชม
Trawell ได้ทำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในกรุงเทพฯ ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
27 ผู้เข้าชม
ให้แนะแนวน้องๆ นักเรียนได้ไปทดลองทำงานในบริษัทต่างๆ ที่นำธุรกิจนั้น ว่าเราชื่นชอบอาชีพนั้นจริงๆ หรือไม่ ติดตามได้ใน ธุรกิจเพื่อสังคมที่มีชื่อว่า A Chieve
28 ผู้เข้าชม

แหล่งความรู้

The British Council was founded to create a friendly knowledge and understanding between the people of the UK and the wider world. We call this work cultural relations.
310 ผู้เข้าชม
Oxfam is an international confederation of 17 organizations working together with partners and local communities in more than 90 countries. Oxfam works to find practical, innovative ways for people to lift themselves out of poverty and thrive.
170 ผู้เข้าชม
Thai Young Philanthropist Network (TYPN) is a network of young social-minded professionals with a shared mission to make a positive difference to Thailand.
164 ผู้เข้าชม
Nexus is a global movement to bridge communities of wealth and social entrepreneurship.
245 ผู้เข้าชม
Collaboration for the better of ASEAN's connectivity
200 ผู้เข้าชม
เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เชื่อในพลังของคนธรรมดาที่จะมาร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
381 ผู้เข้าชม
Investing in New Solutions for Our World's Toughest Problems
187 ผู้เข้าชม
องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และยั่งยืน เราสนับสนุนและลงทุนในกิจการเพื่อสังคม เราส่งเสริมพัฒนาระบบนิเวศน์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยและในเอเชีย
132 ผู้เข้าชม
หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
160 ผู้เข้าชม
องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ด้วยคุณค่าหลัก “ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข” วางบทบาทเป็นพื้นที่เปิด เน้นสร้างการมีส่วนร่วม เชิญชวนประชาชนจำนวนมากสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่
136 ผู้เข้าชม
G-Lab, in association with the School of Global Studies (SGS), was founded to help social entrepreneurs turn their ideas into reality and sustain their social enterprises.
154 ผู้เข้าชม
SCSM focuses on three areas of sustainability management. 1.curriculum 2.corporate consulting 3.research
216 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์