รายการ SET Social Impact "ธานินทร์ ทิมทอง"

เรามาพูดคุยกับเจ้าของบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ว่าโปรแกรม สามารถเข้ามาช่วยเสริมสร้างทักษะของการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้าง

และในอีกมุมหนึ่งเค้าได้มีการทำธุรกิจเพื่อสังคมในลักษณะไหน แล้วยั่งยืนอย่างไร

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ผู้เข้าชม  457