Want to learn

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเหล่านักเปลี่ยนแปลงสังคมหรือคนที่สนใจแก้ไขปัญหาด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation)
221 ผู้เข้าชม
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 8 ประเด็นสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดความสับสนต่อการนำแนวคิดและแนวปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร
229 ผู้เข้าชม
โดย ทีมงานจาก d.school มหาวิทยาลัย Standford ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์วิริยา วิจิตรวาทการ
115 ผู้เข้าชม
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โดยใช้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เป็นกรณีศึกษา
1030 ผู้เข้าชม
ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร และความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการกำลังคนและการผลิตกำลังคนของประเทศ
839 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  14360