Want to learn

ชุมชนที่สามารถนำพื้นที่เงาฝนที่ไม่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมมาร่วมกันพัฒนากับตลาดหลักทรัพย์ จนสามารถทำให้เกิดเกิดผลผลิตจากชุมชนขึ้นมาได้
316 ผู้เข้าชม
การสร้าง Platfrom ที่สามารถทำให้ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ และได้รับประโยชน์ไปในเวลาพร้อมๆกัน
334 ผู้เข้าชม
น้องคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาพยายามที่จะแก้ปัญหาการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา พร้อมที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยการจัดตั้ง SE ที่ชื่อว่า The Guidelight
310 ผู้เข้าชม
จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์
393 ผู้เข้าชม
จัดขึ้นเพื่อสร้างความแข็งแรงในการดำเนินธุรกิจและสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างยั่งยืน
386 ผู้เข้าชม
Buy Social Thailand คุณซื้อเพื่อสร้างสังคมที่ดีได้
438 ผู้เข้าชม
LPN มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน
560 ผู้เข้าชม
BANPU Champions for Change ปีที่ 7
447 ผู้เข้าชม
อีกหนึ่ง SE ที่น่าสนใจ "มาดี..พื้นที่ขยายความดี"
410 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  14355