ข่าวสารและกิจกรรม (SETSocialImpact)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
455 ผู้เข้าชม
First Time In Bangkok April 1-2,Bangkok
395 ผู้เข้าชม
โดยจะมีการแสดงงผลงานและเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปสินค้าการเกษตร และการฝึกอบรมให้แก่เกษตร
456 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  7210