ข่าวสารและกิจกรรม (SETSocialImpact)

โดยจะมีการแสดงงผลงานและเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปสินค้าการเกษตร และการฝึกอบรมให้แก่เกษตร
507 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  9352