ข่าวสารและกิจกรรม (SETSocialImpact)

ศิลปะบำบัดด้วยการทอผ้า อีกหนึ่งวิธีการที่ SE: Heartist ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้กับเด็กพิเศษ
179 ผู้เข้าชม
ประเดิมคลาสแรกของปี เวิร์กชอปด้วย กระบวนการ “Find Your WHY with LEGO SERIOUS PLAY”
248 ผู้เข้าชม
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ฝึกลงมือปฏิบัติจริง จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
290 ผู้เข้าชม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม SE 102
703 ผู้เข้าชม
“Library: Care the Bear” ส่งเสริมห้องสมุดกว่า 600 แห่งทั่วประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
243 ผู้เข้าชม
เวทีระดมความคิดเห็นจากบริษัทจดทะเบียน SE และองค์กรพันธมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนา SE พร้อมสร้าง...
346 ผู้เข้าชม
เปิดแล้ว ยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www .....
330 ผู้เข้าชม
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นอีกหนึ่งเวทีแสดงความสามารถด้านดนตรีที่สร้าง...
328 ผู้เข้าชม
วันที่ 15-18 พ.ย. ที่ผ่านมานี้ บูธ “Happy Citizen Space พื้นที่สร้างความสุขและคุณภาพชีวิต ” โดย SET Social Impact เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ และสนับสนุนการทำงาน เพื่อ
317 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  14678