ข่าวสารและกิจกรรม (SETSocialImpact)

คนไทยมีทั้งป่วยกายและป่วยใจ ซึ่งเป็นทุกข์ที่แตกต่างกัน
259 ผู้เข้าชม
ปัญหาการศึกษาไทยภายใต้กรอบการทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในช่วงหนี่งปีที่ผ่านมา พบ 4 ประเด็น คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำ ความสามารถในการแข่งขัน และการด้อยประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในก...
416 ผู้เข้าชม
"Partnership for Impact Co-Creatio ออกแบบ ทางออก มหาชน"
163 ผู้เข้าชม
ศิลปะบำบัดด้วยการทอผ้า อีกหนึ่งวิธีการที่ SE: Heartist ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้กับเด็กพิเศษ
278 ผู้เข้าชม
ประเดิมคลาสแรกของปี เวิร์กชอปด้วย กระบวนการ “Find Your WHY with LEGO SERIOUS PLAY”
347 ผู้เข้าชม
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ฝึกลงมือปฏิบัติจริง จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
388 ผู้เข้าชม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม SE 102
795 ผู้เข้าชม
“Library: Care the Bear” ส่งเสริมห้องสมุดกว่า 600 แห่งทั่วประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
344 ผู้เข้าชม
เวทีระดมความคิดเห็นจากบริษัทจดทะเบียน SE และองค์กรพันธมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนา SE พร้อมสร้าง...
430 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  17686