เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และยั่งยืน เราสนับสนุนและลงทุนในกิจก...
139 ผู้เข้าชม
โครงการบริการวิชาการธุรกิจเพื่อสังคม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
184 ผู้เข้าชม
หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน แ...
1018 ผู้เข้าชม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการสังคม
165 ผู้เข้าชม
Entrepreneurship has been an integral part of Sasin's culture since we were founded over thirty-two years ago. 'Self-reliance and Entrepreneurship' has long been a key Sasin learning objective.
653 ผู้เข้าชม
Oxfam is an international confederation of 17 organizations working together with partners and local communities in more than 90 countries. Oxfam works to find practical, innovative ways for peopl...
447 ผู้เข้าชม
SCSM focuses on three areas of sustainability management. 1.curriculum 2.corporate consulting 3.research
777 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  6746