แหล่งความรู้

Nexus is a global movement to bridge communities of wealth and social entrepreneurship.
305 ผู้เข้าชม
เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เชื่อในพลังของคนธรรมดาที่จะมาร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
465 ผู้เข้าชม
Thai Young Philanthropist Network (TYPN) is a network of young social-minded professionals with a shared mission to make a positive difference to Thailand.
223 ผู้เข้าชม
หลักสูตร International MBA ผลิตบุคลากรที่เป็น Change Makers เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจโลก
283 ผู้เข้าชม
องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ด้วยคุณค่าหลัก “ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข” วางบทบาทเป็นพื้นที่เปิด เน้นสร้างการมีส่วนร่วม เชิญชวนประชาชนจำนวนมากสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่
216 ผู้เข้าชม
องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และยั่งยืน เราสนับสนุนและลงทุนในกิจก...
189 ผู้เข้าชม
G-Lab, in association with the School of Global Studies (SGS), was founded to help social entrepreneurs turn their ideas into reality and sustain their social enterprises.
220 ผู้เข้าชม
Collaboration for the better of ASEAN's connectivity
278 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  2943