Social Enterprise

LPN มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน
0.0 คะแนน
|
507 ผู้เข้าชม
BANPU Champions for Change ปีที่ 7
0.0 คะแนน
|
406 ผู้เข้าชม
อีกหนึ่ง SE ที่น่าสนใจ "มาดี..พื้นที่ขยายความดี"
0.0 คะแนน
|
385 ผู้เข้าชม
Hivestors สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
0.0 คะแนน
|
421 ผู้เข้าชม
กาแฟ MIVANA..กาแฟอินทรีย์รักษาป่า
0.0 คะแนน
|
382 ผู้เข้าชม
Learn Education โซลูชั่น “ลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา”
0.0 คะแนน
|
347 ผู้เข้าชม
บริษัท SCG “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”
0.0 คะแนน
|
396 ผู้เข้าชม
ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ ผู้ก่อตั้งฟาร์มสุข ไอศกรีม
0.0 คะแนน
|
387 ผู้เข้าชม
พรีเมียร์ โพรดักส์...สร้างสังคมให้ยั่งยืน เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน
0.0 คะแนน
|
466 ผู้เข้าชม
แฮปปี้ฟาร์มเมอร์ส (HappyFarmers) สร้างโอกาสการค้าให้เกษตรกรไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน หนึ่งในธุรกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Platform แพลตฟอร์มแฮปปี้ ฟาร์มเมอร์ส ...
0.0 คะแนน
|
352 ผู้เข้าชม
SHE: Social Health Enterprise ธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับความสนใจ และการสนับสนุนจากภาครัฐหลายหน่วยงาน รวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านโครงการ SET Social Impact Platform SHE ก่อตั้งโดยนพ.พูลชั...
0.0 คะแนน
|
757 ผู้เข้าชม
PLANT: D "สวนผักอินทรีย์" ธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจ ที่เข้าร่วมงาน SET social impact Day 2017 ซึ่งถือกำเนิดจากปัญหาที่ผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน ไม่มีรายได้ และขาดกิจกรรม ด้วยแนวคิดอยากสร้างก...
0.0 คะแนน
|
1379 ผู้เข้าชม
หนึ่งในโครงการ SET Social Impact Platform ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 700 คน จากกลุ่มผู้หญิง 56 กลุ่มในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ร่วมผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
0.0 คะแนน
|
610 ผู้เข้าชม
0.0 คะแนน
|
489 ผู้เข้าชม
0.0 คะแนน
|
240 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  5830