SIA & SROI

6 รายการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โดยใช้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เป็นกรณีศึกษา
389 ผู้เข้าชม
เป็นผลงานการวิจัยของนายสุชาติ เอกไพฑูรย์ นักศึกษาโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในบริบทของประเทศไทยและทดสอบ ประเมินการใช้เครื่องมือวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI)
377 ผู้เข้าชม
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการประเมินผลลัพท์ทางสังคมและการวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน จัดทำโดย สฤณี อาชวานันทกุลและภัทราพร แย้มละออ
682 ผู้เข้าชม
แนะนำหนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ Design for Social Impact Guide และ Design for Social Impact Workbook ผลงานของบริษัท IDEO โดยการสนับสนุนของ The Rockefeller Foundation แหล่งข้อมูล :https://www.ideo.com/work/design-for-social-impact-workbook-and-toolkit
148 ผู้เข้าชม
แนะนำหนังสือ Theory of Change เขียนโดย Patricia Rogers เป็นหนึ่งในวิธีการหา Impact Evaluation จัดทำโดย unicef
143 ผู้เข้าชม
586 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์