การเกษตร

1 รายการ
การผลิตและตลาดสินค้าอินทรีย์ของประเทศไทยได้เริ่มต้นมาเกือบ 30 ปีก่อน โดยในระยะแรกการผลิตเป็นไปเพื่อตอบสนองกับตลาดส่งออกในต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าข้าวอินทรีย์ การผลิตเกษตรอินทรีย์ไทย มีการเติบโตอย่างต่อเนื(อง ดังจะเห็นได้จากการขยายตัวของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ โดยในช่วงระหว่างปี 2541-2556 การผลิตเกษตรอินทรีย์ไทยเติบโตเฉลียสูงถึงปีละ 39.9% แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์ของกรีนเนท www.greennet.or.th/library/book/1839
123 ผู้เข้าชม
293 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์