Career Visa

การค้นพบอาชีพที่ใช่เหมือนการเดินทางที่ต้องอาศัย การค้นคว้า-การเตรียมพร้อม-และลงมือทำ
การค้นพบอาชีพที่ใช่เหมือนการเดินทางที่ต้องอาศัย การค้นคว้า-การเตรียมพร้อม-และลงมือทำ

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

"ถ้าเรามองการฝึกงานของประเทศไทย มีไม่กี่องค์กรที่มีโครงการฝึกงานชัดเจน จริง ๆ คือมีโปรเจ็กต์ให้ทำชัดเจน มีผู้บริหารให้ความสำคัญ ลงมาคุยกับเด็กฝึกงาน รวมถึงมีการต่อยอดจากการฝึกงานไปสู่การได้เข้าทำงาน ซึ่งในส่วนของนายจ้างมีประเด็นเรื่องการหานักศึกษาใหม่เข้ามาทำงาน บางทีรับมาแล้ว แต่อยากให้ออกก็เป็นเรื่องทำไม่ได้ หรือทำได้ยาก เราจึงมองว่าจะดีกว่าหรือไม่ ถ้าองค์กรมีสิทธิ์รู้จักนักศึกษาก่อนรับเข้ามาทำงานจริง ขณะเดียวกันนักศึกษาก็มีสิทธิ์รู้จักองค์กรก่อนเช่นกัน"

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

นักศึกษาเมื่อเรียนจบจะมีคำถามตามมาว่าแล้วจะทำงานอะไร ซึ่งบางคนยังหาตัวเองไม่เจอ และเมื่อเข้าสู่การทำงานก็มีประเด็นด้านการปรับตัวเข้ากับองค์กร เพราะสิ่งที่ได้รับมอบหมายจากการทำงานอาจไม่ใช่สิ่งเดียวกับที่เรียนมา

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

Career Visa Thailand ได้สร้างเว็บไซต์สำหรับเชื่อมต่อชีวิตนักศึกษากับโครงการฝึกงานคุณภาพสูงของบริษัทชั้นนำ และให้ข้อมูลการทำงานผ่านบทสัมภาษณ์ของคนทำงานรุ่นใหม่ที่โดดเด่นในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนมีการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้าง และร่วมพัฒนาโครงการฝึกงานให้เกิดความเป็นมืออาชีพกับนายจ้าง และจัดหลักสูตรพัฒนาความเป็นมืออาชีพนอกห้องเรียน

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

Career Visa Thailand เป็นกิจการที่ช่วยคัดเลือกและปั้นคนที่มีคุณภาพเข้าไปอยู่ในองค์กร ทำให้นายจ้างและลูกจ้างได้ประโยชน์ ขณะเดียวกันยังเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

414 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์