มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง

มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง

มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง Foundation for Pha-pang Community Development เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ประเภทกิจการเพื่อสังคม Social enterprise ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ประสานความความร่วมมือในการมีส่วนร่วม Public Participation ของเครือข่ายภาคประชาชนในตำบลผาปัง และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ในการร่วมสร้างปัญญาปฏิบัติศึกษา ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมเป็นเจ้าของการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองจากฐานชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางสังคมร่วม Creating Shared Values: CSV เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการจัดการสุขภาพในตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง Foundation for Pha-pang Community Development เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ประเภทกิจการเพื่อสังคม Social enterprise ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ประสานความความร่วมมือในการมีส่วนร่วม Public Participation ของเครือข่ายภาคประชาชนในตำบลผาปัง และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ในการร่วมสร้างปัญญาปฏิบัติศึกษา ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมเป็นเจ้าของการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองจากฐานชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางสังคมร่วม Creating Shared Values: CSV เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการจัดการสุขภาพในตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ตำบลผาปัง เป็นตำบลเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาอย่างโดดเดี่ยว และเป็นทางตันที่ไม่อาจเดินทางด้วยรถยนต์ เพื่อจะผ่านไปยังอำเภอลี้ จังหวัดลำพูนได้ทั้งที่อยู่คนละฟากของภูเขา ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “ดอยอานม้า” และ “ดอยหลวง” ขุนเขาทั้งสองลูกนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของผาปังและเชื่อกันว่า เหตุที่ชื่อผาปังก็สืบเนื่องมาจากขุนเขาที่เป็นภูเขาหิน เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนจากเหตูแผ่นดินไหวหรือฝนตกซะพื้นดินมากๆ จึงทำให้หินกร่อนและเมื่อถูกกัดเซาะนานวันเข้าจึงได้"พัง"ทะลายลงมา (ปัง เป็นภาษาคำเมือง หมายถึง พัง) ตำบลผาปัง มี 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านนาริน หมู่ที่ 2 บ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 3 บ้านผาปังกลาง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นอุดม มีประชากรรวมทั้งตำบล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,106 คน(ข้อมูลอ้าง 2559) สภาพภูมิอากาศในตำบลผาปังเป็นพื้นที่ต้นน้ำ แต่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ทั้งที่มีการบริหารจัดการป่าอย่างเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่อง

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

จากปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ แล้งน้ำ ขาดที่ดินทำกิน เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขาดการบริหารจัดการเชิงโครงสร้าง ขาดโอกาสการพัฒนาชุมชนในระดับท้องถิ่น จึงทำให้"คน" ในตำบลผาปัง เกิดแนวคิด "พึ่งพาตนเอง"

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

จากปัญหาชุมชน การพัฒนาที่ไม่ทั่วถึง และขาดโอกาส มาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจของ “คณะกรรมการพัฒนาชุมชนตำบลผาปัง” และแบ่งการบริหารจัดการเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขภาพซึ่งประกอบด้วย 6 แผนยุทธศาสตร์ กว่า 12 ปีของการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง ปัจจุบันได้พัฒนา ยกระดับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ 18 กลุ่มในรูปแบบ “วิสาหกิจกิจการเพื่อสังคม Social enterprise” โดยมี”มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง” เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเอง เป็นแผนงานเศรษฐกิจที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทบทวนกระบวนการคิดในการพี่งพาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาดิน น้ำ ป่า การเกษตร พลังงานชุมชน โดยมีเป้าหมาย 5 ด้านได้แก่ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการให้ชุมชน เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมในชุมชนผาปังสามารถก้าวไปให้ถึงความสามารถการพัฒนาคุณภาพที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการวิจัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
การดำเนินงานสร้างคนคุณธรรม วัฒนธรรมมีชีวิต ของคณะกรรมการชุมชน จะแบ่งหน้าที่ และบริหารจัดการเชิงโครงสร้างที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่การดำเนินงานขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย เชื่อม...

อ่านต่อ...

การพัฒนาบุคลากรในตำบลผาปัง มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะพึงตระหนักเสมอว่า ความสำเร็จของแผนงานกิจกรรมไม่สามารถจะประสบผลสำเร็จได้ ถ้าบุคลากรในชุมชนไม่มีความรู้เพียงพอ ต่อการพัฒนาขับเคลื่อนกลไก ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในตำบลผาปัง จะดำเนินกิจการปัญญาปฏิบัติศึกษาในรูปแบบการแลกหเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Leaning by doing
การบริหารจัดการที่ดินทำกิน และทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมในชุมชน ภายใต้กฎหมาย เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชุมชนตำบลผาปังได้กำหนดเป็นแผนงานดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ให้"คน" กับป่า" อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพา มีการจัดการที่ดินกรรมสิ...

อ่านต่อ...

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

การพัฒนาชุมชนผาปัง ตั้งแต่ปี 2547 - 2559 ได้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขภาพ ในชุมชนผาปังในทางสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วเสร็จตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 72 โดยสรุปได้ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจชุมชน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ได้ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ อาทิ ผลิตถ่านไผ่ประสิทธิภาพคาร์บอนสูง Bamboo Activated Charcoal การผลิตเยื่อไผ่ภาชนะไปโอ การผลิตนวัตกรรม Syngas พลังงานชุมชน และการขยายผลต่อยอดการท่องเที่ยววิถีชุมชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจชุมชน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่า ที่ชุมชนสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่ก้าวสู่กันพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นแบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ต่อปี 2) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในตำบลผาปัง มีระบบจัดการ และภูมิคุ้มกันทางสังคมคุณธรรม จริยธรรมชุมชน มีการสืบสาน การเรียนรู้ทั้งในระบบจากรุ่นสู่รุ่น ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขมีความปลอดภัย เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด เยาวชนได้รับการยอมรับ และมีความตระหนักเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20 ต่อปี 3) การเปลี่ยนทางสิ่งแวดล้อม ในตำบลผาปัง มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติ ในรูปแบบชุมชนพึ่งตนเองจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ดูแลรักษาป่า และมีทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ต่อปี (ปัจจุบันมีป่าชุมชน 24,451 ไร่) มีข้อมูลลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 90 ต่อปี 4) การจัดการสุขภาพชุมชน ในตำบลผาปัง มีการจัดการสุขภาพในรูปแบบ"ธนาคารความดี"ไม่มีใข้เลือดออกติดต่อกัน 15 ปี มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพกาย สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพชุมชน สามารถป้องกันโรค ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

ผู้สูงอายุชุมชนตำบลผาปัง ได้พัฒนาโคมไฟจากไม้ไผ่ เพื่อเตรียมจำหน่ายให้นักท่องเทียวที่จะเปิดทำการในเดือนกรกฎาคม 2560
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบหมายให้ บริษัท Local alike จำกัด ได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังร่วมกันออกแบบประเมินผลศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนผาปัง ที่จะดำเนินการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2560
ผู้เข้าชม  1896