มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่แสวงหาผลกำไร มีจุดมุ่งหมายในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาส โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อ่อนแอ และสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือและสนับสนุนของชุมชน ส่งเสริมแนวคิดในการสร้าง “พลังผู้สูงวัย” ให้เกิดขึ้นในสังคม
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่แสวงหาผลกำไร มีจุดมุ่งหมายในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาส โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อ่อนแอ และสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือและสนับสนุนของชุมชน ส่งเสริมแนวคิดในการสร้าง “พลังผู้สูงวัย” ให้เกิดขึ้นในสังคม

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ก่อตั้งขึ้นโดยคุณสว่าง แก้วกันทา ซึ่งขณะนั้นทำงานกับ องค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ HelpAge International ซึ่ง ทำงานในระดับนานาชาติและเนื่องจาก ยังไม่มีองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านผู้สูงอายุโดยตรงในประเทศไทย จึงได้รับการสนับสนุนจาก องค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ (HelpAge International) จัดตั้งมูลนิธิขึ้น และได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อ สาธารณประโยชน์โดยไม่แสวงหาผลกำไร ประเภทมูลนิธิ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2542 เลขที่อนุญาต ต.379/2542 และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิกับจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542 ภายใต้ทะเบียนเลขที่ ชม.16

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกิน 10% หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีเพิ่มเป็น 20% และอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 14% สำหรับประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 คือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 10.5% และจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 15.7% ในปี 2573 ส่วนประชากรวัยเด็ก (0-14 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วจาก 24.6% ในปี 2543 เหลือ 11.2% ในปี 2573 ขณะที่ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้าสู่สังคมสูงอายุเช่นนี้ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือการมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นผู้สูงวัย โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมก่อนจะถึงวัยสูงอายุเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

การขับเคลื่อนโครงการต่างตามยุทธศาสตร์ โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรผู้สูงอายุ หรือชมรมผู้สูงอายุ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะพัฒนาตัวมูลนิธิเอง นำผลลัพธ์เชิงประจักษ์สรุปรวบรวมผลเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการรณรงค์สร้างความตระหนักต่อสาธารณะชน และร่วมเสนอแนะเชิงนโยบายนำไปสู่การผลักดันทางนโยบายและกฎหมาย เหล่านี้ล้วนขับเคลื่อนไปสู่วัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ ที่มูลนิธิดำเนินการอยู่ นั่นคือ “การเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรผู้สูงอายุ และภาคีภาคประชาสังคม” มูลนิธิเชื่อมั่นว่า หากดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะนำพาไปสู่เป้าหมายระยะยาว นั่นคือ “คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ”

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากพลังของผู้สูงอายุ ชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ การดำเนินธุรกิจ/วิสาหกิจเพื่อสังคม
อื่นๆ กิจกรรม CSR กับชุมชน/ชมรมผู้สูงอายุ
ผู้เข้าชม  2196