บริษัท คิด คิด จำกัด

พวกเราคือทีมที่ปรึกษา ออกแบบ ผลิต และสื่อสารผลงานเพื่อสังคม โดยเน้นการสร้างคุณค่าด้วยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลให้ชัดเจน และสร้างความร่วมมือในการทำงานผ่านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

พวกเรา “คิดคิด” มีความเชื่อว่า “เราสามารถเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่มากขึ้น…ด้วยการออกแบบ”
พวกเราคือทีมที่ปรึกษา ออกแบบ ผลิต และสื่อสารผลงานเพื่อสังคม โดยเน้นการสร้างคุณค่าด้วยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลให้ชัดเจน และสร้างความร่วมมือในการทำงานผ่านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

พวกเรา “คิดคิด” มีความเชื่อว่า “เราสามารถเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่มากขึ้น…ด้วยการออกแบบ”

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ท็อป พิพัฒน์ (ผู้ก่อตั้ง) เรียนจบออกแบบผลิตภัณฑ์และสนใจปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงนำมาทำเป็นวิทยานิพนธ์ขณะศึกษาปริญญาโท เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคต่อเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2551) ต่อมาได้เปิดร้านจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในประเทศไทยพร้อมจ้างพนักงานขายที่เป็นผู้พิการ (2552) ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ บริษัท คิดคิด จำกัด (2554) เปิดตัวแบรนด์สินค้าที่ใช้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งกระบวนการตั้งแต่ผลิตกระทั่งสินค้าหมดอายุ ECOCYCLE ภายใต้ชื่อ แบรนด์โอ (2555) และด้วยผลตอบรับที่ดีทั้งรางวัลต่างๆจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการเพิ่มจำนวนของนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้ก่อตั้งกลุ่ม “ECO DESIGN THAI THAI” กลุ่มสินค้าออกแบบไทยๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2556) และเติบโตสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้งานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ECOSHOP common” (2557) เพื่อแบ่งปันข้อมูล ความรู้ และแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าชมทั้งนักศึกษา ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ในการนำไปต่อยอดด้านการใช้ชีวิต การออกแบบ และการประกอบกิจการให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

จากความสนใจส่วนบุคคลกระทั่งกลายเป็นธุรกิจที่ต้องสร้างรายได้และคุณค่าคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้งานของบริษัท คิดคิด จำกัดมีความหลากหลายในการทำงาน พร้อมกับการต้องร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพราะเรามีความหวังว่าเราจะสามารถขยายแนวความคิดและสร้างสังคมที่ทำให้คนตระหนักเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการที่เข้ากับบริบทของแต่ละบุคคล หน่วยงาน สถานที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

จากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นได้จากสื่อต่างๆมากมาย รวมทั้งปัญหาด้านสังคมที่เกิดขึ้นในทุกๆวัน เราทุกคนอยากที่จะช่วยเหลือเพื่อทำให้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราดีขึ้น แต่คำถามที่พบส่วนใหญ่คือ เราต้องทำอย่างไร ? นี่คือคำถามที่มิใช่เกิดเฉพาะบุคคล แต่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆก็เป็นเช่นกัน ดังนั้นจากประสบการณ์และเครือข่ายของบริษัท คิดคิด จำกัด จึงเป็นที่มาของการเข้าไปทำงานในส่วนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ความคาดหวัง และการแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆต้องการให้ประสบความสำเร็จ

ขณะเดียวกันทางบริษัท คิดคิด จำกัดเห็นความสำคัญของการขยายเครือข่ายในมิติต่างๆจึงได้ก่อตั้งกลุ่มฯและจัดงานเพื่อให้เกิดการรวมตัวของผู้ที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบรรยายให้กับอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

พวกเรา “คิด คิด” มีความเชื่อว่า “เราสามารถเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่มากขึ้น…ด้วยการออกแบบ”

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทำธุรกิจเพื่อสังคม งานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การทำการตลาด และรวบรวมสินค้าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากทั่วประเทศ

- การเข้าถึงบนสื่อออนไลน์ 1,185,117 ราย
- ผู้ดาวน์โหลด e-book 4,194 ราย
- จัดพิมพ์เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ 550 เล่ม
- ช่วยเหลือผู้ประกอบการ 160 ราย สินค้าทั้งหมด 328 รายการ
เพื่อรณรงค์ให้ผู้ที่ไปสนามหลวงเพื่อถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วยกันลดปริมาณขยะ
ออกแบบโคมไฟจากผ้าขาวม้า “civillight” : เพื่อเป็นตัวอย่างในการนำนวัตกรรมมาใช้งาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าขาวม้าที่ทอโดยชาวบ้าน
ออกแบบศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่จากกระเป๋าเดินทางที่ชำรุดแล้ว เพื่อนำไปใช้ในการให้ความรู้กับเด็กๆในชุมชนแออัด
การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนรู้จักคุณค่า และการอนุรักษ์น้ำ

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

พวกเรา “คิด คิด” มีความเชื่อว่า “เราสามารถเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่มากขึ้น…ด้วยการออกแบบ”

155 ผู้เข้าชม