ฟอร์ ยัวร์ อิมเมจิเนชัน จำกัด

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

สรรหาเพื่อส่งต่อ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

ช่วยบริหารและระดมทุนให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ และองค์กรที่มีภารกิจในการสร้างสรรค์สังคม เช่น ปัจจุบันร่วมมือกับมูลนิธิ 2 มูลนิธิ ที่มีภารกิจในการต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก และในอนาคตอาจมีการดำเนินการอย่างอื่น และร่วมมือกับองค์กรประเภทอื่น

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ กฎหมายและการศึกษา
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  324