บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นบริษัทเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน เครือข่ายคนกล้า และโครงการคนกล้าคืนถิ่น เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีวิถีเกษตรยั่งยืน พึ่งตนเองได้ ด้วยการ มีอยู่ มีกิน เป็นพื้นฐาน และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรธรรมชาติ พร้อมกับมีทักษะในด้านเกษตรกรรม โดย บริษัท ประกอบไปด้วย 4 ธุรกิจ คือ Gla:D_Academy, Gla:D_Market, Gla:D_FarmStay Food4Res
บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นบริษัทเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน เครือข่ายคนกล้า และโครงการคนกล้าคืนถิ่น เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีวิถีเกษตรยั่งยืน พึ่งตนเองได้ ด้วยการ มีอยู่ มีกิน เป็นพื้นฐาน และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรธรรมชาติ พร้อมกับมีทักษะในด้านเกษตรกรรม โดย บริษัท ประกอบไปด้วย 4 ธุรกิจ คือ Gla:D_Academy, Gla:D_Market, Gla:D_FarmStay Food4Res

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจเพื่อให้การสนับสนุนและสร้างความยั่งยืนให้แก่โครงการคนกล้าคืนถิ่น ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2557 ภายใต้มูลนิธิ Scenario Thailand ดำเนินกิจกรรมทางสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้คนรุ่นใหม่ ได้มีความรู้การทำเกษตรกรรมและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โครงการฯ ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมด้วยกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานในการทำเกษตรแบบยั่งยืน รู้ถึงความต้องการของตนเอง และการมีส่วนร่วมต่อสังคม นอกจากการฝึกอบรมแล้วโครงการคนกล้าคืนถิ่นยังติดตามผลการอบรม และมีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมทั่วประเทศ สร้างสังคมที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนของประเทศ นอกจากโครงการจะดำเนินการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยแล้ว กิจกรรมของโครงการฯ ยังช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมในอีกหลายด้านด้วยกัน เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การลดความแออัดในชุมชนเมือง การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทำให้คนไทยมีอาหารปลอดภัยสำหรับบริโภค นอกจากนี้การเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมแบบเกษตรยั่งยืนยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ทรัพยากรป่าไม้ และคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศไทยของเรา

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ความมั่นคงทางอาหารของประเทศเริ่มต้นที่การเพาะปลูกแต่การเพาะปลูกในประเทศไทยติดกับดักการทำเกษตรเชิงเดี่ยวซึ่งเป็นผลให้เกิดปัญหาอีกหลากหลายปัญหาในสังคมไทย เช่น ปัญหาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ปัญหาอาหารที่ไม่ปลอดภัย ปัญหาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยการทำให้เกษตรกรรมแบบยั่งยืนเป็นแนวทางหลักในการทำเกษตรกรรมของประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ประเทศเราต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน จากข้อมูลทางสถิติพบว่าอายุเฉลี่ยของวัยทำงานไทยอยู่ที่ 35 ปี แต่เกษตรกรไทยมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 50 ปี จึงเกิดความเหลื่อมล้ำด้านการเรียนรู้ การตอบรับเทคโนโลยี และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ การอบรมบ่มเพาะคนรุ่นใหม่เพื่อมาเป็นกำลังสำคัญในการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนโดยการสร้างแนวความคิดควบคู่กับการลงมือทำจึงเกิดขึ้นภายใต้โครงการคนกล้าคืนถิ่น

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบุคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนให้กับประเทศ นับเป็นเวลากว่า 3 ปี ที่ทีมงานโครงการคนกล้าคืนถิ่นได้ดำเนินกิจกรรมอบรมบ่มเพาะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจเกษตรแบบยั่งยืน และจนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศเป็นจำนวนกว่า 3,000 คน ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจากโครงการคนกล้าคืนถิ่น หรือที่รู้จักกันในนาม “คนกล้าคืนถิ่น” จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยต่อไป เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของโครงการคนกล้าคืนถิ่นเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมของโครงการก็ต้องมีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ทีมงานของโครงการคนกล้าคืนถิ่นมีความมุ่งมั่นและต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการ จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อหารายได้มาสนับสนุนโครงการคนกล้าคืนถิ่น ให้เติบโต แข็งแรงได้อย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 4 ธุรกิจ ดังนี้ 1.FooD4Res - ให้คำแนะนำ สำรวจ ออกแบบ พัฒนาพื้นที่ และดูแลต้นไม้ ในเชิงเกษตรยั่งยืน อาทิ แปลงเกษตรธรรมชาติ ส่วนป่า วนเกษตร สวนสวยกินได้สไตล์คนเมือง ฯลฯ 2.GLa:D_Academy - กระบวนการอบรมบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ และพาทำจนนำไปสู่ความสำเร็จ 3.Gla:D_FarmStay - แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรยั่งยืนที่โดดเด่น พร้อมให้คุณมาสัมผัส 4.Gla:D_Market - ตลาดสินค้าปลอดภัย ให้คนซื้อกับคนขายได้เจอกัน

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ด้วยการทำเกษตรกรรมยั่งยืน 2. เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาความหลากหลายทางพันธุ์กรรม และลดการใช้สารเคมี 3. สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารปลอดภัยให้ประเทศ 4. ลดปัญหาการแออัดของเมืองใหญ่ 5. ลดปัญหาสังคมผู้สูงอายุ โดยการช่วยวางแผนเกษียณด้วยเกษตรยั่งยืน

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  1029