บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นบริษัทเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน เครือข่ายคนกล้า และโครงการคนกล้าคืนถิ่น เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีวิถีเกษตรยั่งยืน พึ่งตนเองได้ ด้วยการ มีอยู่ มีกิน เป็นพื้นฐาน และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรธรรมชาติ พร้อมกับมีทักษะในด้านเกษตรกรรม โดย บริษัท ประกอบไปด้วย 4 ธุรกิจ คือ Gla:D_Academy, Gla:D_Market, Gla:D_FarmStay Food4Res
บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นบริษัทเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน เครือข่ายคนกล้า และโครงการคนกล้าคืนถิ่น เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีวิถีเกษตรยั่งยืน พึ่งตนเองได้ ด้วยการ มีอยู่ มีกิน เป็นพื้นฐาน และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรธรรมชาติ พร้อมกับมีทักษะในด้านเกษตรกรรม โดย บริษัท ประกอบไปด้วย 4 ธุรกิจ คือ Gla:D_Academy, Gla:D_Market, Gla:D_FarmStay Food4Res

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจเพื่อให้การสนับสนุนและสร้างความยั่งยืนให้แก่โครงการคนกล้าคืนถิ่น ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2557 ภายใต้มูลนิธิ Scenario Thailand ดำเนินกิจกรรมทางสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้คนรุ่นใหม่ ได้มีความรู้การทำเกษตรกรรมและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โครงการฯ ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมด้วยกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานในการทำเกษตรแบบยั่งยืน รู้ถึงความต้องการของตนเอง และการมีส่วนร่วมต่อสังคม นอกจากการฝึกอบรมแล้วโครงการคนกล้าคืนถิ่นยังติดตามผลการอบรม และมีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมทั่วประเทศ สร้างสังคมที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนของประเทศ นอกจากโครงการจะดำเนินการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยแล้ว กิจกรรมของโครงการฯ ยังช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมในอีกหลายด้านด้วยกัน เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การลดความแออัดในชุมชนเมือง การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทำให้คนไทยมีอาหารปลอดภัยสำหรับบริโภค นอกจากนี้การเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมแบบเกษตรยั่งยืนยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ทรัพยากรป่าไม้ และคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศไทยของเรา

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ความมั่นคงทางอาหารของประเทศเริ่มต้นที่การเพาะปลูกแต่การเพาะปลูกในประเทศไทยติดกับดักการทำเกษตรเชิงเดี่ยวซึ่งเป็นผลให้เกิดปัญหาอีกหลากหลายปัญหาในสังคมไทย เช่น ปัญหาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ปัญหาอาหารที่ไม่ปลอดภัย ปัญหาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยการทำให้เกษตรกรรมแบบยั่งยืนเป็นแนวทางหลักในการทำเกษตรกรรมของประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ประเทศเราต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน จากข้อมูลทางสถิติพบว่าอายุเฉลี่ยของวัยทำงานไทยอยู่ที่ 35 ปี แต่เกษตรกรไทยมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 50 ปี จึงเกิดความเหลื่อมล้ำด้านการเรียนรู้ การตอบรับเทคโนโลยี และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ การอบรมบ่มเพาะคนรุ่นใหม่เพื่อมาเป็นกำลังสำคัญในการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนโดยการสร้างแนวความคิดควบคู่กับการลงมือทำจึงเกิดขึ้นภายใต้โครงการคนกล้าคืนถิ่น

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบุคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนให้กับประเทศ นับเป็นเวลากว่า 3 ปี ที่ทีมงานโครงการคนกล้าคืนถิ่นได้ดำเนินกิจกรรมอบรมบ่มเพาะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจเกษตรแบบยั่งยืน และจนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศเป็นจำนวนกว่า 3,000 คน ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจากโครงการคนกล้าคืนถิ่น หรือที่รู้จักกันในนาม “คนกล้าคืนถิ่น” จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยต่อไป เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของโครงการคนกล้าคืนถิ่นเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมของโครงการก็ต้องมีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ทีมงานของโครงการคนกล้าคืนถิ่นมีความมุ่งมั่นและต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการ จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อหารายได้มาสนับสนุนโครงการคนกล้าคืนถิ่น ให้เติบโต แข็งแรงได้อย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 4 ธุรกิจ ดังนี้ 1.FooD4Res - ให้คำแนะนำ สำรวจ ออกแบบ พัฒนาพื้นที่ และดูแลต้นไม้ ในเชิงเกษตรยั่งยืน อาทิ แปลงเกษตรธรรมชาติ ส่วนป่า วนเกษตร สวนสวยกินได้สไตล์คนเมือง ฯลฯ 2.GLa:D_Academy - กระบวนการอบรมบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ และพาทำจนนำไปสู่ความสำเร็จ 3.Gla:D_FarmStay - แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรยั่งยืนที่โดดเด่น พร้อมให้คุณมาสัมผัส 4.Gla:D_Market - ตลาดสินค้าปลอดภัย ให้คนซื้อกับคนขายได้เจอกัน

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ด้วยการทำเกษตรกรรมยั่งยืน 2. เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาความหลากหลายทางพันธุ์กรรม และลดการใช้สารเคมี 3. สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารปลอดภัยให้ประเทศ 4. ลดปัญหาการแออัดของเมืองใหญ่ 5. ลดปัญหาสังคมผู้สูงอายุ โดยการช่วยวางแผนเกษียณด้วยเกษตรยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 065-625-6491
Email: abstract.b@gmail.com
Website: http://www.konglakuentin.com
Facebook: https://www.facebook.com/konglakuentin

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1995