บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

เราคือองค์กรที่ร่วมสร้างสังคมให้ยั่งยืน ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จนสามารถสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยใส่ความรู้ความสามารถ ระบบไอที การบริหารฐานข้อมูล ร่วมถึงการบริหาร ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์จนเรียกว่า "นักพัฒนาชุมชนเพื่อสังคม"
บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด
เราคือองค์กรที่ร่วมสร้างสังคมให้ยั่งยืน ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จนสามารถสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยใส่ความรู้ความสามารถ ระบบไอที การบริหารฐานข้อมูล ร่วมถึงการบริหาร ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์จนเรียกว่า "นักพัฒนาชุมชนเพื่อสังคม"

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

การมองเห็นชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP สร้างมาแล้วจำหน่ายไม่ได้ ไม่รู้ขายใคร ถูกขายกดราคา ไม่มีผู้สืบถอดกิจการ ไม่มีความยั่งยืน ทั้งที่สิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีมีคุณค่า และอย่างใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมา

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ชุมชนเกษตรกร ซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ดี มีความหลากหลายในแต่ละชุมชนในประเทศไทย ยังขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้มีรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน จึงมองเห็นโอกาสในการบริหารจัดการในรูปแบบพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เราคัดสรรสินค้าชุมชนที่มีความโดดเด่นแบบเกษตรอินทรีย์ มาพัฒนาสร้างคุณค่า สร้างแบรนด์ สร้างการตลาด และสร้างการบริหารที่แตกต่าง โดยใส่คุณค่าเป็นหลัก นำระบบไอที ระบบฐานข้อมูล และระบบการบริหาร ในรูปแพลตฟอร์มการบริการที่ดี จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เราสนับสนุนให้ชุมชนมีการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำเป็นอาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ร่วมถึงการสร้างมูลค่านำพืชเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างแบรนด์ชุมชน สร้างการตลาด สร้างรายได้นำกลับสู่ชุมชน ให้มีรายได้ดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพื่อเป็นชุมชนมีชีวิตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email:
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1098