บริษัท ไรท์วิว วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

บริษัท ไรท์วิว วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

RightView ผลิตนวัตกรรมสื่อสร้างสติ เพื่อสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ โดยมีเครื่องมือบริหารสมอง 1to5 และผลิตภัณฑ์สื่ออื่นๆที่เป็นเครื่องมือสร้างสติให้กับกลุ่มลูกค้าในระดับต่างกัน เช่น หนังสือเพลง แอนิเมชั่น และการทำworkshop
บริษัท ไรท์วิว วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
RightView ผลิตนวัตกรรมสื่อสร้างสติ เพื่อสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ โดยมีเครื่องมือบริหารสมอง 1to5 และผลิตภัณฑ์สื่ออื่นๆที่เป็นเครื่องมือสร้างสติให้กับกลุ่มลูกค้าในระดับต่างกัน เช่น หนังสือเพลง แอนิเมชั่น และการทำworkshop

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

โดยเริ่มจากเพจธรรมะเล็กๆทางเฟซบุค จนปัจจุบันมีผู้ติดตามประมาณ8หมื่นราย และเป็นที่มาของการตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อช่วยเหลือทุกคนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ให้ตระหนักถึงการระลึกรู้ตัว ด้วยการบริหารและพัฒนาสมองอย่างง่ายๆ มีผลพลอยได้คือความสุขทันที

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เราพบว่าโรคซึมเศร้าเป็นวิกฤตทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยซึ่งมีกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้าสูงถึง12ล้านคน และมีแนวโน้มฆ่าตัวตายถึง6แสนคน ทุกๆ2ชมจะมีฆ่าตัวตายสำเร็จ RightView พยายามพัฒนาเครื่องมือที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและเป็นการป้องกันสำหรับกลุ่มเสี่ยงด้วย

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เครื่องมือบริหารสมอง 1to5 Brain Exercise เป็นการบริหารสมองด้วยการเล่นเปียโนแบบง่ายๆ คือตัวเลขเพียง1-5 ทำให้ทุกคนตั้งแต่3ขวบถึง85ปี สามารถเล่นเปียโนได้เป็นเพลงในเวลาเพียง30นาที จึงเกิดความสุขขึ้นทันที เพราะผู้เล่นเกิดความภูมิใจ และเป็นการฝึกให้เกิดสติจดจ่อที่ปัจจุบัน ออกจากโลกของความคิดและความซึมเศร้าได้ที่ต้นเหตุ โดยได้รับการพิสูจน์ผลแล้วโดยแพทย์ โรงพยาบาล และโรงเรียนชั้นนำ รวมทั้งสถาบัน AMIMจากประเทศสิงคโปร์

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

การบริหารสมองเป็นประจำจะทำให้เกิดการจัดระเบียบสมอง ทำให้สมองส่วนหน้าคือ Prefrontal Cortex ซึ่งเกี่ยวกับการจดจ่อหรือสมาธิ มีการขยายตัวขึ้น ในเวลาเดียวกันสมองส่วนLimbic Systemคือด้านอารมณ์ทำงานลดลง เกิดความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้น เครื่องมือบริหารสมอง 1to5 มีผลดีต่อผู้เรียนทุกคนทุกเพศวัย นอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหาโรคเครียด โรคซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์ เด็กสมาธิสั้น ออทิสติกส์ โดยมีตัวอย่างที่ประสพความสำเร็จมากมาย จากโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายแห่ง นอกจากนี้RightView มีความตั้งใจนำกำไร50% ไปช่วยเหลือเพื่อสอน1to5 ให้เข้าถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไปอีกด้วย

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  895