บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

- มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศพร้อมสร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวก ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาผู้นำ พนักงาน เด็กและเยาวชน เพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุด
- ประสานความสัมพันธ์กับพันธมิตร เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
- ส่งเสริมการรักษา ดูแลสิ่งแวดล้อม และห่วงใยใส่ใจชุมชนและสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

1. เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ
ไมเนอร์มุ่งมั่นเดินทางบนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ โดยบริษัทได้พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ห้าปีของบริษัทที่จัดทำขึ้นทุกๆ ปี กลยุทธ์นี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อให้ไมเนอร์บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราตระหนักดีว่าองค์กรที่มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพระยะยาวของทั้งองค์กรเองควบคู่ไปกับของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง จะสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน บริษัทเดินหน้าอย่างต่อเนื่องบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบที่สร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวกด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ร่วมกับและสำหรับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า

2. เส้นทางสู่การพัฒนาศักยภาพ
ความสำเร็จและความยั่งยืนของไมเนอร์ ถูกขับเคลื่อนโดยพนักงานกว่า 64,000 คนของเราที่ร่วมกันบริการลูกค้ามากกว่า 210 ล้านคนใน 32 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย จึงป็นเส้นทางที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เราให้การสนับสนุนการศึกษาในระดับรากหญ้าด้วยการสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์และสถานที่ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิไฮเน็ค เรายังสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา และต่อยอดด้วยการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ ซึ่งช่วยสร้างบุคลากรให้กับบริษัทและช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทำงานจริงและสร้างรายได้ระหว่างเรียน ในฐานะนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ ไมเนอร์และทุกหน่วยธุรกิจมีการติดตามการปฎิบัติต่อแรงงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฏหมายและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากหลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มีให้กับพนักงานทุกระดับแล้ว เรายังจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้นำซึ่งออกแบบตามความแตกต่างของกลุ่มผู้นำในแต่ละหน่วยของธุรกิจ เพราะเราเชื่อว่าคนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นได้จากการศึกษา การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพิจารณาถึงผลกระทบเชิงบวกของสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. เส้นทางสู่ความสำเร็จร่วมกัน
ไมเนอร์ยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 100% ซึ่งสะท้อนถึงการเดินทางบนเส้นทางสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน เราขยายธุรกิจไปยังหลากหลายประเทศ และเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวกตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา จากเกษตรกร ผู้ผลิตวัตถุดิบ ไปสู่โรงงาน ผู้ให้บริการขนส่ง คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ไปจนถึงลูกค้าของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องรับทราบและยินยอมลงนามในระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้าที่เราได้จัดทำขึ้น เราคำนึงถึงการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบและพยายามจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่ เราจึงตั้งใจที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจของเราสร้างผลกระทบที่ดีแก่ชุมชนและคู่ค้าในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะและความรู้ให้แก่คู่ค้า เช่น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจของเรา เราจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบที่สามารถสืบถึงแหล่งต้นทางได้ ตลอดจนให้มีความมั่นใจในความสะอาดและปลอดภัยของอาหาร และเพื่อให้ลูกค้าได้ลองบริโภคสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น นอกจากนี้เรายังเชิญชวนลูกค้าให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับคนในท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ

4. เส้นทางสู่การอยู่ร่วมกัน
เราตระหนักดีถึงสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจึงได้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากร การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและของเสีย ในการออกแบบ การก่อสร้าง และการดำเนินธุรกิจของเรา ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านโครงการอนุรักษ์ช้าง สัตว์ป่า และระบบนิเวศทางทะเล มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟ่นของเรา ยังคงให้การสนับสนุนการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของช้างบ้าน การปกป้องช้างป่า และการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาตร์เกี่ยวกับช้าง นอกจากนี้เรายังสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ภายใต้มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ในมัลดีฟส์ เรามีโครงการอนุรักษ์ปะการังอย่างครบวงจร รวมถึงโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าในหลายพื้นที่ในแอฟริกา ยิ่งไปกว่านั้นเราเชื่อว่าการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานและพันธมิตรของเรานั้น จะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรและผู้นำในอนาคตที่ไม่เพียงแต่เป็นเลิศในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจแต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ Minor Together With Love เป็นสัญลักษณ์ในการส่งเสริมจิตสำนึกในการร่วมใจเป็นอาสาสมัครและรับผิดชอบต่อสังคม เราเริ่มปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรตั้งแต่วันปฐมนิเทศ ซึ่งพนักงานใหม่จะได้รับทราบถึงวิธีการและแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีส่วนร่วมกับองค์กรและกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการทำงานกับไมเนอร์

ไมเนอร์มุ่งมั่นเดินทางบนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ โดยบริษัทได้พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ห้าปีของบริษัทที่จัดทำขึ้นทุกๆ ปี กลยุทธ์นี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อให้ไมเนอร์บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราตระหนักดีว่าองค์กรที่มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพระยะยาวของทั้งองค์กรเองควบคู่ไปกับของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง จะสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน บริษัทเดินหน้าอย่างต่อเนื่องบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบที่สร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวกด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ร่วมกับและสำหรับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า

อ่านต่อ...

ความสำเร็จและความยั่งยืนของไมเนอร์ ถูกขับเคลื่อนโดยพนักงานกว่า 64,000 คนของเราที่ร่วมกันบริการลูกค้ามากกว่า 210 ล้านคนใน 32 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย จึงป็นเส้นทางที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เราให้การสนับสนุนการศึกษาในระดับรากหญ้าด้วยการสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์และสถานที่ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิไฮเน็ค เรายังสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา และต่อยอดด้วยการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ ซึ่งช่วยสร้างบุคลากรให้กับบริษัทและช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทำงานจริงและสร้างรายได้ระหว่างเรียน ในฐานะนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ ไมเนอร์และทุกหน่วยธุรกิจมีการติดตามการปฎิบัติต่อแรงงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฏหมายและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากหลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มีให้กับพนักงานทุกระดับแล้ว เรายังจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้นำซึ่งออกแบบตามความแตกต่างของกลุ่มผู้นำในแต่ละหน่วยของธุรกิจ เพราะเราเชื่อว่าคนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นได้จากการศึกษา การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพิจารณาถึงผลกระทบเชิงบวกของสังคมและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ...

ไมเนอร์ยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 100% ซึ่งสะท้อนถึงการเดินทางบนเส้นทางสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน เราขยายธุรกิจไปยังหลากหลายประเทศ และเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวกตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา จากเกษตรกร ผู้ผลิตวัตถุดิบ ไปสู่โรงงาน ผู้ให้บริการขนส่ง คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ไปจนถึงลูกค้าของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องรับทราบและยินยอมลงนามในระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้าที่เราได้จัดทำขึ้น เราคำนึงถึงการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบและพยายามจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่ เราจึงตั้งใจที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจของเราสร้างผลกระทบที่ดีแก่ชุมชนและคู่ค้าในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะและความรู้ให้แก่คู่ค้า เช่น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจของเรา เราจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบที่สามารถสืบถึงแหล่งต้นทางได้ ตลอดจนให้มีความมั่นใจในความสะอาดและปลอดภัยของอาหาร และเพื่อให้ลูกค้าได้ลองบริโภคสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น นอกจากนี้เรายังเชิญชวนลูกค้าให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับคนในท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ

อ่านต่อ...

เราตระหนักดีถึงสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจึงได้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากร การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและของเสีย ในการออกแบบ การก่อสร้าง และการดำเนินธุรกิจของเรา ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านโครงการอนุรักษ์ช้าง สัตว์ป่า และระบบนิเวศทางทะเล มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟ่นของเรา ยังคงให้การสนับสนุนการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของช้างบ้าน การปกป้องช้างป่า และการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาตร์เกี่ยวกับช้าง นอกจากนี้เรายังสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ภายใต้มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ในมัลดีฟส์ เรามีโครงการอนุรักษ์ปะการังอย่างครบวงจร รวมถึงโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าในหลายพื้นที่ในแอฟริกา ยิ่งไปกว่านั้นเราเชื่อว่าการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานและพันธมิตรของเรานั้น จะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรและผู้นำในอนาคตที่ไม่เพียงแต่เป็นเลิศในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจแต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ Minor Together With Love เป็นสัญลักษณ์ในการส่งเสริมจิตสำนึกในการร่วมใจเป็นอาสาสมัครและรับผิดชอบต่อสังคม เราเริ่มปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรตั้งแต่วันปฐมนิเทศ ซึ่งพนักงานใหม่จะได้รับทราบถึงวิธีการและแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีส่วนร่วมกับองค์กรและกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการทำงานกับไมเนอร์

อ่านต่อ...


พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
บัญชี
827 ผู้เข้าชม