คราฟท์ เดอ คัว

คราฟท์ เดอ คัว

ร้าน Craft de Quarr เป็นร้านฝากขายสินค้าหัตถกรรมจากชุมชน โดยการมุ่งเน้นแก้ไขปัญหางานหัตถศิลป์จากชนเผ่าต่างๆเริ่มหายไป โยการทำงานร่วมกันระหว่าง local designerกับทางผู้ผลิตในชุมชน เมื่อได้ผลิตภัณฑ์แล้วสามารถนำมาฝากขายที่ร้านได้
คราฟท์ เดอ คัว
ร้าน Craft de Quarr เป็นร้านฝากขายสินค้าหัตถกรรมจากชุมชน โดยการมุ่งเน้นแก้ไขปัญหางานหัตถศิลป์จากชนเผ่าต่างๆเริ่มหายไป โยการทำงานร่วมกันระหว่าง local designerกับทางผู้ผลิตในชุมชน เมื่อได้ผลิตภัณฑ์แล้วสามารถนำมาฝากขายที่ร้านได้

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เกิดจากการอยากสืบสานงานหัตถกรรมจากชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และสร้างช่องทางการขายให้แก่สินค้าเหล่านั้น

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

จากปัญหางานหัตถกรรมจากชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเริ่มหายไปจากชุมชน เพราะไม่มีผู้สืบทอด และทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้ว ไม่มีช่องทางการจัดจำหน่ายจึงเกิดร้าน Craft de Quarr เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางสังคมนี้

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และผู้ผลิตงานหัตถกรรม เพื่อให้สามารถมีรายได้จริงและสามารถสืบทอดต่อไปให้คงอยู่ เป็นเอกลักษณ์คู่ชุมชนได้

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เพื่อสร้างรูปแบบของงานหัตถกรรมใหม่ โดยยังคงเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ และสร้างรายได้ได้จริง และยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email:
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน 200,000 บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  649