อะกีกคัลเจอร์

อะกีกคัลเจอร์

Ageekculture ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัย/ปลอดสารเคมี จากเกษตรกรรายย่อย โดยทำหน้าที่ในการเชื่อมระหว่างเกษตรกรในท้องถิ่นกับผู้บริโภคในเมือง
อะกีกคัลเจอร์
Ageekculture ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัย/ปลอดสารเคมี จากเกษตรกรรายย่อย โดยทำหน้าที่ในการเชื่อมระหว่างเกษตรกรในท้องถิ่นกับผู้บริโภคในเมือง

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ผลผลิตจากเกษตรกรร่ายย่อยที่มีคุณภาพ ไม่ได้รับการส่งต่อมายังผู้บริโภค จึงเกิดทำถามว่า จะมีวิธีการ/กระบวนการอะไรบ้างในการจัดการ เพื่อให้ผลผลิตเหล่านี้มาถึงมือผู้บริโภคโดยที่ยังมีคุณภาพที่ดีได้เหมือนเดิม

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

การบริหารจัดการห่วงโซ่อาหารของผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย/ปลอดสารเคมีจากเกษตรกรรายย่อยส่งถึงมือผู้บริโภค

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ช่องทางและกระบวนการในการจัดจำหน่ายที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้ราคาที่เป็นธรรม ผู้บริโภคได้รับอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 086-566-5532
Email: choky.larb@gmail.com
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน 250,000 บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  345