บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

ด้วยวิสัยทัศน์ "พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต" (Power to Enhance Life) โอสถสภามุ่งเสริมสร้างชีวิตให้แก่ผู้บริโภคและสังคมด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ทันสมัยโดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในการดำเนินงานที่เป็นเลิศและยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
ด้วยวิสัยทัศน์ "พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต" (Power to Enhance Life) โอสถสภามุ่งเสริมสร้างชีวิตให้แก่ผู้บริโภคและสังคมด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ทันสมัยโดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในการดำเนินงานที่เป็นเลิศและยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ตลอดระยะเวลากว่าศตวรรษ โอสถสภามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม ดังชื่อเดิมของโอสถสภา “เต๊กเฮงหยู” ซึ่งมีความหมายว่า “เจริญโดยการช่วยเหลือผู้อื่น” โอสถสภามีนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริโภค คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ผู้ถือหุ้นชุมชนและสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ "พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต"

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

นอกจากนี้ โอสถสภายังให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ โอสถสภาบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์ในการช่วยฟื้นฟูจากเหตุภัยพิบัติ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยสึนามิ แผ่นดินไหว ให้กับ ผู้ประสบภัยทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน และให้การสนับสนุนด้านการศึกษา โดยมูลนิธิโอสถสภาได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อสร้างและส่งเสริมให้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในต่างจังหวัดและกลับมาทำประโยชน์สู่บ้านเกิด

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  35