บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

จากการรวมกลุ่มของพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กพิเศษ 6 ครอบครัว ที่ไม่ยอมแพ้ในความกันดาร เมื่อปี พ.ศ.2551 รวมตัวกันเพื่อพัฒนาลูกๆให้สามารถใช้ชีวิตประจำวัน และ ใช้ชีวิตในสังคม ขณะนี้โตขึ้นเราสร้างงาน กิจการรายได้ให้เลี้ยงดูตนเองอย่างเป็นระบบและเป็นต้นแบบธุรกิจที่ต้องการทำให้อีก 76 จังหวัดมีกิจการเป็นของตัวเองสร้างอนาคตของตัวเองลดภาระต่อรัฐและสังคม
บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
จากการรวมกลุ่มของพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กพิเศษ 6 ครอบครัว ที่ไม่ยอมแพ้ในความกันดาร เมื่อปี พ.ศ.2551 รวมตัวกันเพื่อพัฒนาลูกๆให้สามารถใช้ชีวิตประจำวัน และ ใช้ชีวิตในสังคม ขณะนี้โตขึ้นเราสร้างงาน กิจการรายได้ให้เลี้ยงดูตนเองอย่างเป็นระบบและเป็นต้นแบบธุรกิจที่ต้องการทำให้อีก 76 จังหวัดมีกิจการเป็นของตัวเองสร้างอนาคตของตัวเองลดภาระต่อรัฐและสังคม

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เด็กพิเศษส่วนใหญ่ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีผู้ปกครองคอยช่วยอีกทั้งยังต้องการสภาวะแวดล้อมที่เข้าใจเขาเพราะต้นทุนของเขา(ตัวเขาเองต้นทุนและความรุนแรงไม่เท่ากัน)

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เด็กพิเศษทำงานได้ดีและมีความสุขและน่ารักในสภาวะที่เข้าใจเขา นำไปสู่การเข้าสังคมใหญ่ในอนาคต

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

สร้างกิจการในสภาวะแวดล้อมที่เข้าใจเขา โดยผู้ปกครองช่วยขับเคลื่อนและร่วมเป็นเจ้าของกิจการโดยมีระบบการจัดการที่ดี

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เราจะเป็น Role Model ทำไห้ 77 จังหวัด ของเด็กพิเศษ มีกิจการเป็นของตัวเอง และสร้างอนาคตให้เด็กพิเศษ ลดภาระต่อรัฐ,สังคม

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email:
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  21