บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รักษาความเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลก ในการผลิตกเลนส์แว่นตาที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างผลกำไร นวัตกรรม รังสรรค์คุณค่า ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รักษาความเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลก ในการผลิตกเลนส์แว่นตาที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างผลกำไร นวัตกรรม รังสรรค์คุณค่า ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม ควรปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ชุมชน และยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆหรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

นอกจากวิสัยทัศน์หลักของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรังสรรค์คุณค่า ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม หรือชุมชนโดยรอบและพร้อมทั้งสนับสนุนสังคม สร้างความเข้มแข็ง และอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเสมอมา
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของคนในชุมชนและส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน , สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน , และถ่ายทอดความรู้เรื่องช่องทางการตลาด เพื่อส่งเสริมให้มีชุมชนมีความยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม ผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัฑณ์ที่มีคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้สายตาของผู้บริโภค ในการใช้สายตาของผู้บริโภค บริษัได้ร่วมกับคู่ค้าในการตรวจวัดสายตาและสนับสนุ...

อ่านต่อ...

เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านการศึกษา และอาชีพบริษัทฯ เปิดโอกาสให้สถาบันต่างๆ เข้าศึกษากระบวนการผลิตและรับฟังความรู้เกี่ยวกับเลนส์แว่นตา อาทิ มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทยโรงพยาบาล และเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน
ส่งเสริมจิตอาสาให้แก่พนักงานให้ตระหนักถึงชุมชนและสังคม อาทิ การร่วมพัฒนาชุมชน จิตอาสา แจ้งเบาะแสยาเสพติด แจ้งเบาะแสการทุจริต และเก็บทรัพย์สินนำส่งคืนเจ้าของ
การใช้วัตถุดิบที่สร้างใหม่ได้ (Renewable) : บริษัทฯพัฒนาผลิตภัณฑ์เลนส์พลาสติกชีวภาพ (Leaf ECO) โดยปรับเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา Global Warming ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศลงได้ 81.6% เมื่อเทียบกับวัตถุดิบ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องส่ิ่งแวดล้อม และ การคัดแยกขยะให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และ ถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ นวัตกรรม
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  1580