บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

เราจะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการด้านอุปกรณ์แปรรูปพลังงานไฟฟ้า คุณภาพมาตรฐานระดับโลก (World Class Standard) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เราจะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการด้านอุปกรณ์แปรรูปพลังงานไฟฟ้า คุณภาพมาตรฐานระดับโลก (World Class Standard) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ด้วยวิสัยทัศน์ "World Class" และค่านิยมองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ "Quality of Details" ภายใต้ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน และความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าที่หลากหลายและประหยัดพลังงาน บริษัทจึงตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทุ่มเททรัพยากรในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การปฏิบัติต่อคู่ค้าธุรกิจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บนพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ภายใต้กรอบการบริหารคุณภาพเพื่อความยั่งยืน และสมการความยั่งยืน Q+R=S

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยการกำหนดงบประมาณไว้ 1.5%ของกำไรสุทธิเพื่อใช้ในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯ โดยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ จะได้รับการอนุมัติจากการทำแผนธุรกิจประจำปี และตรวจสอบความโปร่งใสโดยผู้ตรวจสอบภายใน

กิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นมาจากความต้องการหรือข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำร้องเรียน ของคนในชุมชนโดยผ่านกิจกรรมสำคัญประจำปี คือ "เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี" โดยการเปิดบ้าน "คิวทีซี" ให้ผู้นำชุมชน โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ชาวบ้านทั่วไป ฯลฯ เข้ามาร่วมหารือกัน พร้อมทั้งเป็นช่องทางในการสื่อสารกับชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และให้การยอมรับสถานะของบริษัทฯ ในสังคม

คิวทีซี…พร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก
รวมใจพี่น้อง …สู่ท้องถิ่น ‘59 ได้ใจ และ ให้โอกาส
เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้นำเสนอกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของพนักงาน ซึ่งพนักงานจะต้องเป็นผู้คิดกิจกรรม และลงมือทำเอง โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่พนักงานเจ้าของกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของคิวทีซี นำสิ่งดีๆ คืนสู่ท้องถิ่นบ้านเกิดตนเอง ได้ทั้งใจพนักงาน และให้โอกาสแก่สังคมชุมชน
โดยในปี 2559 กิจกรรมที่ได้รับการพิจารณาเข้าโครงการรวมใจพี่น้อง…สู่ท้องถิ่น ’59 คือกิจกรรมของนายเจษฎา ประทีป เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง และเพื่อนพนักงาน เป็นกิจกรรมเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องน้ำ และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบำรุง) จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ ที่ครอบครัวของนายเจษฎาอาศัยอยู่ สร้างรอยยิ้ม และ ความสุข ทั้งพี่ๆ ผู้ให้ และน้องๆ ผู้รับ

อ่านต่อ...

ผลจากการเสวนา ฯ ที่ต้องการให้คิวทีซี นำทักษะความสามารถด้านไฟฟ้าไปช่วยพัฒนาสถานที่สำคัญในชุมชน ทีมงาน CSR ได้ประสานไปยังวัดมาบเตยพร้อมส่งทีมช่างซ่อมบำรุงเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า พบว่าระบบไฟฟ้าของกุฏิของพระสงฆ์ทุกกุฏิมีสภาพที่เก่า ชำรุด เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จึงเสนอให้ทำการปรับปรุงใหม่ โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด และติดหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ซึ่งทางคิวทีซี จะจัดทำถวายให้แก่วัด โดยใช้อาสาสมัคร “จิตอาสา ปันความสุขสู่สังคมภายนอก” ของคิวทีซี ผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายใช้งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่จำนวน 5,576 บาท และอุปกรณ์บางส่วนที่คิวทีซี มีอยู่แล้วอีกจำนวนหนึ่ง
การจัดงานเสวนาฯ ในปี 2558 มีผู้นำชุมชน ครูจากโรงเรียนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาล และชาวบ้านในชุมชนมาร่วมงานกว่า 120 คน บริษัทฯได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ตลอดจนการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆของผู้เข้าร่วมเสวนาฯ
ในงานเสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ในปี 2558 บริษัทฯจัดให้บริการ "นวดดัดจัดสรีระ" ฟรีแก่ผู้มาเข้าร่วมเสวนาฯ โดยทีมนวดจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน (Social Health Enterprise:SHE) จำนวน 12 เตียง ทั้งนี้ได้เชิญนายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์วิสาหกิจสุขภาพชุมชนมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการป้องกันการปวดเมื่อยจากการทำงาน ทั้งนี้บริษัทฯ มีเจตนาที่จะช่วยสนับสนุนรายได้แก่วิสาหกิจสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคม และเป็นการช่วยขยายผลให้คนในชุมชนได้รู้จักมากขึ้น
ผลจากการเสวนาฯ ทำให้เกิดโครงการใหม่ในการร่วมพัฒนาชุมชน โครงการที่สำคัญคือการสร้างสัมมาชีพให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของแรงงานย้ายถิ่น ที่เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปลวกแดง ปัญหาของเด็กวัยรุ่นซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หลังเลิกเรียนไม่กลับบ้าน พ่อแม่ทำงานในโรงงานไม่มีเวลาให้กับครอบครัว และดูแลลูกหลานอย่างเพียงพอ ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างกัน เยาวชนจึงเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดหรือการเลือกเดินทางผิด

อ่านต่อ...

คุณศศิกาญจน์ ตันธนสิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทคิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ QTC นำทีม CSR ร่วมออกบูธภายในงาน "มหกรรมความดี" SET Social Impact Day 2016 เพื่อร่วมนำเสนอภาพการเชื่อมโยงของภาคธุรกิจและภาคสังคมของ QTC ให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นภาพการสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม (Social Impact) ได้ชัดเจนขึ้น เป็นการให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคม และพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์แก่องค์กรที่สนใจ ณ อาคาร B ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
1040 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์