ศูนย์นวัตกรรมสังคม ภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมสังคม ภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

G-Lab หรือ ศูนย์นวัตกรรมสังคม ภายใต้วิทยาลักโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรของวิสาหกิจเพื่อสังคม และสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นำมาใช้เพื่อสร้างระบบนิเวศของวิสาหกิจเพื่อสังคมและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ไปในทางที่ดีขึ้น
ศูนย์นวัตกรรมสังคม ภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
G-Lab หรือ ศูนย์นวัตกรรมสังคม ภายใต้วิทยาลักโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรของวิสาหกิจเพื่อสังคม และสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นำมาใช้เพื่อสร้างระบบนิเวศของวิสาหกิจเพื่อสังคมและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ไปในทางที่ดีขึ้น

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เป็นสนามเด็กเล่นให้กับนักศึกษา เป็นห้องสมุดให้กับประชาชนทั่วไป ที่สนใจหาประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

G-Lab มุ่งเน้นการสร้างและสนับสนุนความรู้ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม ในรูปแบบหลัก 3 ประการ คือ 1) Research ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างผลกระทบทางสังคม 2) Workshop ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมศักยภาพในการจัดการองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ และ 3) Co – creation ทำงานร่วมกันกับวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมหรือแก้ไขปัญหาทางสังคมให้บรรลุผลสำเร็จ นอกจากนี้ G-Lab ยังเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมโยงวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆเข้าหากันผ่านกิจกรรมต่างๆที่ G-Lab จัดอย่างต่อเนื่องด้วย

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

1. สร้างองค์ความรู้ 2. เผยแพร่องค์ความรู้ 3. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ ทุนการศึกษา

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับ Globish อังกฤษแนวใหม่ใครๆก็พูดได้ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประเมินหลักสูตรอบรมผู้ประกอบวิสาหกิจในโครงการบ่มเพาะหลักสูตรผู้ประกอบวิสาหกิจเพื่อมวลชน วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องแวนด้า 2 โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น สามารถเบิกค่าเดินทางได้ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมเสวนากรุณานำสำเนาบัตรประชาชนเพื่อนำมาเบิกค่าเดินทาง หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086 - 3457143
ผู้เข้าชม  1131