บริษัท กล่องดินสอ จำกัด

สร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ (Inclusive Society) ผ่านการทำงานสามด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาการศึกษา, ด้านการสร้างอาชีพ และด้านการสร้างความตระหักต่อคนพิการในสังคม
สร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ (Inclusive Society) ผ่านการทำงานสามด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาการศึกษา, ด้านการสร้างอาชีพ และด้านการสร้างความตระหักต่อคนพิการในสังคม

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

บริษัท กล่องดินสอ จำกัด มีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ (Inclusive Society) ผ่านการทำงานสามด้านได้แก่ ด้านการพัฒนาการศึกษา, ด้านการสร้างอาชีพ, และด้านการสร้างความตระหนักต่อคนพิการในสังคม

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

บริษัท กล่องดินสอ จำกัด เริ่มต้นจากการไปเป็นอาสาสมัครสอนการบ้านเด็กตาบอดที่โรงเรียนสอนคนตาบอดของคุณฉัตรชัย (คุณต่อ) จากประสบการณ์นั้นทำให้คุณต่อได้เรียนรู้ถึงความยากลำบากในการเรียนการสอนของเด็กตาบอด และได้ทราบว่าสื่อที่ใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเรียนรู้ของเด็กตาบอด คุณต่อจึงได้เริ่มพัฒนาสื่อการศึกษาและของเล่นให้กับเด็กตาบอด โดยช่วงแรกเป็นการนำไปแจกและทดลองตามโรงเรียนเพื่อฟังผลตอบรับ ต่อมาจึงได้สร้างเป็นธุรกิจขึ้นมาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและรองรับการขยายงาน กลายเป็นบริษัท กล่องดินสอ จำกัด ในปี 2556 และได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ Banpu Champion for Change ปี2 และอีกหลายโครงการ

ต่อมา เมื่อคลุกคลีกับคนตาบอดมากขึ้น ทำให้ทีมงานได้เรียนรู้ว่าปัญหาใหญ่ของคนตาบอดไม่ใช่เรื่องการศึกษา แต่เป็นเรื่องการขาดโอกาส จึงได้ขยายขอบเขตงานออกเป็นสามด้านได้แก่ ด้านการพัฒนาการศึกษา, ด้านการสร้างอาชีพ, และด้านการสร้างความตระหนักต่อคนพิการในสังคม โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ (Inclusive Society)

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

บริษัทฯ ออกแบบและผลิตสื่อการศึกษาและของเล่นสำหรับเด็กพิการ ผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทนคือ เล่นเส้น ชุดวาดเขียนสำหรับเด็กตาบอด ซึ่งปัจจุบันมีใช้งานในทุกโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศไทย และส่งออไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เมื่อเดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯได้ร่วมมือกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จัดงานนิทรรศการกรุณาสัมผัส ซึ่งเป็นงานนิทรรศการที่เชื่อมโลกระหว่างคนตาบอดและคนตาดีเข้าด้วยกันผ่านงานศิลปะ
บริษัทฯ จัดฝึกอาชีพให้แก่คนพิการตามความสามารถของคนพิการประเภทนั้นๆ โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการคือ การฝึกอบรม grphic designing ให้แก่คนหูหนวกเพื่อเข้าทำงานในสายงานกราฟฟิคดีไซน์ต่อไป
บริษัทฯ จัดกิจกรรมทางสังคมมากมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนพิการก็สามารถอยู่ร่วมกับสังคมของเราได้ หากเราออกแบบสังคมให้เหมาะสมกับเขาด้วย เช่น พาน้องตาบอดไปดูหนัง (ร่วมกับ DTAC),กิจกรรมวิ่งด้วยกัน (ร่วมกับ Krungthai AXA) เป็นต้น

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ชุดวาดเขียนเล่นเส้น ทำให้เด็กตาบอดสามารถวาดภาพไ้ และกำลังจะมีโครงการต่อเนื่องกับธนาคารยูโอบี ในการสร้างศิลปินตาบอดขึ้นในประเทศไทยในระยะเวลา 3 ปี
การฝึกอบรม graphic designing ให้แก่คนหูหนวก กำลังอยู่ระหว่างการฝึกอบรม
กิจกรรมวิ่งด้วยกัน ทำให้คนพิการกว่า 400 คน ได้มาออกกำลังกาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และทำให้นักวิ่งอีกกว่า 500 คน ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และเข้าใจคนพิการมากขึ้น

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
1018 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์