บริษัท โพล์คไรซ์ จำกัด

บริษัท โพล์คไรซ์ จำกัด

บริษัท โฟล์คไรซ์ จำกัด(กิจการเพื่อสังคมด้านการเกษตร) ที่มุ่งสร้างผลกำไรสู่ "เกษตรกรรายย่อย" โดยส่งเสริมเกษตรกรผลิตเพื่อรักษาพันธุกรรมพื้นเมืองและสื่อสารให้ผู้บริโภคหันมาเลือกสินค้าพื้นเมืองที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคร่วมกันสร้างสังคมการแลกเปลี่ยนที่ยั่งยืน
บริษัท โพล์คไรซ์ จำกัด
บริษัท โฟล์คไรซ์ จำกัด(กิจการเพื่อสังคมด้านการเกษตร) ที่มุ่งสร้างผลกำไรสู่ "เกษตรกรรายย่อย" โดยส่งเสริมเกษตรกรผลิตเพื่อรักษาพันธุกรรมพื้นเมืองและสื่อสารให้ผู้บริโภคหันมาเลือกสินค้าพื้นเมืองที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคร่วมกันสร้างสังคมการแลกเปลี่ยนที่ยั่งยืน

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

บริษัท โฟล์คไรซ์ จำกัด(กิจกรรมเพื่อสังคม) เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2014 จากความห่วงใยต่อวิกฤติขาดแคลนเกษตรกร ความเพียงพอและความปลอดภัยด้านอาหารกับสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรโลก เช่น วิกฤติการด้านโภชนาการอาหาร วิกฤติโรคภัยที่เกิดจากการกินอาหารปนเปื้อนหรือขาดโภชนาการ วิกฤติความยากจนของเกษตรกรที่นำไปสู่ประสิทธิภาพที่ลดลงของการผลิตอาหาร เป็นต้น “โอกาส” ท่ามกลาง “วิกฤติ” ที่สังคมไทยและโลกกำลังเผชิญอยู่นี้ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาอย่างเข้าใจรากเหง้าที่สำคัญในการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ปี 2016 บริษัทมีนโยบายเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย โดยพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อความมั่นคงทางอาหารออนไลน์(Website,Mobile application) และเชิญชวนเกษตรกรผู้ผลิตแบบเกษตรกรรมยั่งยืนมาสมัครใช้แพลตฟอร์ม พร้อมกับส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้าอินทรีย์และบริการฟาร์มสเตย์ ซึ่งโฟล์คไรซ์แพลตฟอร์มเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้บริโภคและผู้ผลิตให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในสังคมออนไลน์ วิสัยทัศน์ องค์กรเพื่อความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะเกษตรกร พันธกิจ 1. สร้างแพลตฟอร์มเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 2. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ วัตถุประสงค์ 1. สร้างช่องทางการเข้าถึงความมั่นคงทางอาหาร 1.1 ความพอเพียง (Availability) ของปริมาณอาหาร ที่อาจได้มาจากการผลิตภายในประเทศ หรือการนำเข้ารวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร 1.2 การเข้าถึง (Access) ทรัพยากรที่พอเพียงของบุคคลเพื่อได้มาซึ่งอาหารที่เหมาะสมและมี โภชนาการ ทรัพยากรดังกล่าวหมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะกำหนดควบคุมกลุ่มสินค้าหนึ่งๆ ได้ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่ (รวมถึงสิทธิ ตามประเพณีเช่น การเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน) 1.3 การใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้านอาหาร ผ่านอาหารที่เพียงพอ น้ำสะอาดและการรักษา สุขภาพและสุขอนามัยเพื่อที่จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ ซึ่งความต้องการทาง กายภาพทั้งหมดได้รับการตอบสนอง โดยนัยยะนี้ความมั่นคงทางอาหาร จึงสัมพันธ์กับปัจจัยนำเข้าที่ ไม่ใช่อาหารด้วย 1.4 เสถียรภาพ (Stability) ทางอาหารที่ประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะต้องเข้าถึงอาหารที่ เพียงพอตลอดเวลา ไม่ต้องเสี่ยงกับการไม่สามารถเข้าถึงอาหารอันเป็นผลมาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามวงจร เช่น ภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล ซึ่งในความหมายนี้ความมั่นคงทางอาหาร ครอบคลุมถึงมิติความพอเพียงและการเข้าถึงอาหารด้วย 2. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นความสำคัญของขบวนการเกษตรกรรุ่นใหม่

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

folkrice ltd. เกิดจากการมองเห็นความท้าทายจากคำถามที่ว่า "ทำไมชาวนายังจน" ในเมื่อสังคมไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ผลกำไรจากผลผลิตทำไมไม่กลับคืนสู่เกษตรกร นำไปสู่การค้นหาคำตอบจากการลงมือทำเกษตร ทำการตลาด และสร้างเครื่องมือ (Web & Mobile application Platform) เพื่อส่งเสริมการตลาดสำหรับเกษตรกรรายย่อยในที่สุด

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

FOLKRICE PLATFORM
folkrice ltd. สร้าง Web & Mobile application Platform for small-scale farmer เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคเข้าถึงกันได้ทันเวลาเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้านการเกษตร

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

สร้างกำไรสู่เกษตรกรรายย่อย รักษาพันธุกรรมพื้นเมืองและระบบนิเวศที่ยั่งยืน 1. ผลลัพธ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การที่ประชากรเพิ่มจำนวนขึ้นแต่จำนวนของเกษตรกรลดลง ทั้งยังมีแนวโน้มที่มุ่งปลูกและผลิตเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมตามความต้องการของตลาด ผู้บริโภคเลือกกินเลือกใช้แต่สินค้ากระแสหลัก ทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรดีๆลดลง และอาหารดีๆ ก็ลดจำนวนลงตามไปด้วย เมื่อไหร่ที่ไม่มีคนปลูก พันธุกรรมพืชที่เคยมีในอดีตย่อมหายไปด้วย อาจจะไม่หายไปทันทีแต่จะค่อยหายไปทีละช้าๆ สุดท้ายทั้งหมดก็จะหายไปในที่สุด ความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาคิดและวิเคราะห์ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการต่อยอดและคิดเพื่อให้พันธุกรรมพืชที่ค่อยๆหายไปเหล่านั้นคงอยู่ต่อไป ซึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์เราได้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์ในสิ่งที่เรามีแล้วนำมากลับมาสร้างเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคต โดยที่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งเพิ่มเติม เพียงแต่เราต้องเอาสิ่งที่มีอยู่นั้นมาปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความมั่นคงยั่งยืนต่อไป 2. ผลลัพธ์ด้านการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น folkrice ltd. เห็นถึงความสำคัญด้านการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมาเพื่อรองรับฐานข้อมูลของเกษตรกรรายย่อยและสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่น โดยเน้นเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นตลาดสินค้าออร์แกร์นิกออนไลน์ นำไปสู่การกระจายรายได้และเพื่อให้เกิดความหลากหลายด้านสินค้าและบริการเป็นการตอบโจทย์ให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตให้มีทางเลือกที่หลากหลาย นอกจากนั้นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเกิดขึ้นได้โดยผ่านช่องทางหนึ่งที่เรียกว่าระบบดิจิทัล คือไม่ต้องผ่านการกระจายอำนาจของกระบวนการภาครัฐ แต่ปรับมาใช้ระบบการกระจายผ่านแพลตฟรอ์มดิจิทัลที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยที่เราไม่ต้องไปกดราคาในการซื้อสินค้า เงินก็ถูกกระจายลงสู่ภาคเกษตรกรอย่างทั่วถึงและหากเกษตรกรมีกำไรจะสามารถผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าของตนเองเพื่อสร้างฐานผู้บริโภคให้กับตัวเกษตรกรเองด้วยในที่สุด 3. ผลลัพธ์ด้านระบบการค้าที่เป็นธรรม folkrice platform เป็นช่องทางที่ให้เกษตรกรเข้ามาวางขายสินค้าของตัวเอง เป็นแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นที่เกษตรกรสามารถเข้ามาลงทะเบียน เข้ามาวางขายสินค้าและจัดโปรโมชั่นของตนเองได้ ซึ่ง folkrice platform จะเป็นระบบตรวจและควบคุมทั้งมาตรฐานของสินค้าและบริการรวมไปถึงตัวเกษตรกรเพราะเกษตรกรที่เข้ามาใน folkrice platform นั้น ต้องเป็นเกษตรกรที่มีวิสัยทัศน์(vision) และผลิตตามแนวเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ folkrice ltd. ดังปรัชญาโฟล์คไรซ์ “Eat to live” คือ การส่งเสริมให้ “บริโภคเพื่อความยั่งยืน”

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน 500000 บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  2654