ThaiBiomass

ThaiBiomass

ThaiBiomass เป็นโครงการของ บริษัท ทิพวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีจุดเริ่มต้นในปี 2554 โดยขณะนั้นคุณวัฒนพงศ์ ทองสร้อย และคุณอรทิพย์ เที่ยงยุติธรรม มองเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดเชื้อเพลิงชีวมวลในภูมิภาคเอเชียเช่นเดียวกันกับตลาดยุโรปและอเมริกาและต้องการใช้ความต้องการพลังงานทดแทน
ThaiBiomass
ThaiBiomass เป็นโครงการของ บริษัท ทิพวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีจุดเริ่มต้นในปี 2554 โดยขณะนั้นคุณวัฒนพงศ์ ทองสร้อย และคุณอรทิพย์ เที่ยงยุติธรรม มองเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดเชื้อเพลิงชีวมวลในภูมิภาคเอเชียเช่นเดียวกันกับตลาดยุโรปและอเมริกาและต้องการใช้ความต้องการพลังงานทดแทน

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ThaiBiomass เป็นโครงการของ บริษัท ทิพวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีจุดเริ่มต้นในปี 2554 โดยขณะนั้นคุณวัฒนพงศ์ ทองสร้อย และคุณอรทิพย์ เที่ยงยุติธรรม มองเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดเชื้อเพลิงชีวมวลในภูมิภาคเอเชีย

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องภาวะโลกร้อน การปลูกสวนป่าพลังงานและใช้พลังงานทดแทน มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน
โดยมีสัญญาซื้อล่วงหน้า 3 ปี พร้อมประกันราคาภายใต้ fair trade concept
สร้างงานบริการเก็บเกี่ยว หรือแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้าขั้นกลาง ตามแต่ศักยภาพของแต่ละกลุ่ม
เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่ม
จำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

1. ปริมาณก๊าซ CO2 ที่ลดลงจากการทดแทนถ่านหิน (90,000 TCO2eq ต่อปี) 2. จำนวนพื้นที่ปลูกสวนป่ากระถินยักษ์และดูดซับก๊าช CO2 ( 10,000 ไร่) 3. จำนวนครอบครัวเกษตรกรผู้ปลูกสวนป่ากระถินยักษ์ (1,000 ครอบครัว) 4. จำนวนวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก (50 แห่ง) 5. จำนวนผู้เก็บรวบรวมวัตถุดิบชีวมวล (250 คน)

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email:
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
ผู้เข้าชม  1364