ThaiBiomass

ThaiBiomass

ThaiBiomass เป็นโครงการของ บริษัท ทิพวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีจุดเริ่มต้นในปี 2554 โดยขณะนั้นคุณวัฒนพงศ์ ทองสร้อย และคุณอรทิพย์ เที่ยงยุติธรรม มองเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดเชื้อเพลิงชีวมวลในภูมิภาคเอเชียเช่นเดียวกันกับตลาดยุโรปและอเมริกาและต้องการใช้ความต้องการพลังงานทดแทน
ThaiBiomass
ThaiBiomass เป็นโครงการของ บริษัท ทิพวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีจุดเริ่มต้นในปี 2554 โดยขณะนั้นคุณวัฒนพงศ์ ทองสร้อย และคุณอรทิพย์ เที่ยงยุติธรรม มองเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดเชื้อเพลิงชีวมวลในภูมิภาคเอเชียเช่นเดียวกันกับตลาดยุโรปและอเมริกาและต้องการใช้ความต้องการพลังงานทดแทน

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ThaiBiomass เป็นโครงการของ บริษัท ทิพวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีจุดเริ่มต้นในปี 2554 โดยขณะนั้นคุณวัฒนพงศ์ ทองสร้อย และคุณอรทิพย์ เที่ยงยุติธรรม มองเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดเชื้อเพลิงชีวมวลในภูมิภาคเอเชีย

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องภาวะโลกร้อน การปลูกสวนป่าพลังงานและใช้พลังงานทดแทน มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน
โดยมีสัญญาซื้อล่วงหน้า 3 ปี พร้อมประกันราคาภายใต้ fair trade concept
สร้างงานบริการเก็บเกี่ยว หรือแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้าขั้นกลาง ตามแต่ศักยภาพของแต่ละกลุ่ม
เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่ม
จำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

1. ปริมาณก๊าซ CO2 ที่ลดลงจากการทดแทนถ่านหิน (90,000 TCO2eq ต่อปี) 2. จำนวนพื้นที่ปลูกสวนป่ากระถินยักษ์และดูดซับก๊าช CO2 ( 10,000 ไร่) 3. จำนวนครอบครัวเกษตรกรผู้ปลูกสวนป่ากระถินยักษ์ (1,000 ครอบครัว) 4. จำนวนวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก (50 แห่ง) 5. จำนวนผู้เก็บรวบรวมวัตถุดิบชีวมวล (250 คน)

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
ผู้เข้าชม  1243