บริษัท แดรี่โฮม จำกัด

บริษัท แดรี่โฮม จำกัด

แดรี่โฮม ก่อตั้งข้นมาโดยมีวัตถุประสงค์จะผลักดันให้เกิดการผลิตน้ำนมอินทรีย์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร และได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
บริษัท แดรี่โฮม จำกัด
แดรี่โฮม ก่อตั้งข้นมาโดยมีวัตถุประสงค์จะผลักดันให้เกิดการผลิตน้ำนมอินทรีย์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร และได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

แดรี่โฮม ก่อตั้งข้นมาโดยมีวัตถุประสงค์จะผลักดันให้เกิดการผลิตน้ำนมอินทรีย์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร และได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

จากการได้สัมผัสกับกระบวนการทำฟาร์มแบบอุตสาหกรรมที่เน้นปริมาณผลผลิตสูงสุดมาเป็นเวลานาน ทำให้ตระหนักว่าเป็นวิถีการผลิตที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตไม่มีคุณภาพ อีกทั้งไม่ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ จึงทำให้แดรี่โฮมแสวงหาทางออกที่จะเป็นทางรอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

แดรี่โฮมพัฒนาระบบวิถีการเลี้ยงโคนมแบบออร์แกนิคที่เหมะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย เลิกการใช้เคมีเกษตรโดยสิ้นเชิง เกษตรกรเรียนรู้วิถีการพึ่งพาตัวเอง สร้างสรรค์ผลผลิตคุณภาพดีหลากหลายออกสู่ตลาด
ฟาร์ม ออร์แกนิค เราเลี้ยงดูวัวโดยยึดถือความสุขของวัวเป็นหลัก การให้วัวกินอาหารตามธรรมชาติ โดยหญ้าซึ่งเป็นอาหารหลักก็จะต้องปลอดสารเคมี วัวได้เดินอย่างอิสระบนทุ้งหญ้า ทำให้วัวมีความสุข วัวจะสุขภาพแข็งแรง ให้ผลผลิตน้ำนมออร์แกนิคที่เข้มข้น เต็มไปด้วยวิตามิน โปรตีน ไขมันและไม่มีสารก่อภูมิแพ้
ทุกเช้าและเย็น เมื่อเรารีดนมที่แสนอร่อย จาก แม่โคอารมณ์ดีของเรามาได้แล้ว น้ำนมจะถูกตรวจคุณภาพ อย่างละเอียด รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความมั่นใจ ก่อนจะส่งเข้ากระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในโรงงานนมแดรี่โฮม
แดรี่โฮมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราที่จะผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด จากกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ผลกระทบที่สำคัญ คือ การที่ระบบนิเวศในฟาร์มปรับตัวสู่สมดุล เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืน สามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งพาตนเองได้ มีภูมิต้านทานการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดี

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและส่งผลกระทบทางบวกกับสิ่งแวดล้อม
ผู้เข้าชม  3106