บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

1.ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน
2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
3.ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ลดการย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมือง โดยการสร้างงาน
5.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันและสร้างทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถิ่นอย่างลึกซึ้ง
1.ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน
2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
3.ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ลดการย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมือง โดยการสร้างงาน
5.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันและสร้างทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถิ่นอย่างลึกซึ้ง

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด (Local Alike Co.,Ltd) มีวัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน
2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
3.ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ลดการย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมือง โดยการสร้างงาน
5.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันและสร้างทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถิ่นอย่างลึกซึ้ง
โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครืองมือพัฒนาชุมชน โดยจัดทำเว็บไซต์ www.localalike.com ที่เป็นช่องทางในการสร้างการเข้าถึง ประชาสัมพันธ์และเชื่อมชุมชนกับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ร่วมกันอย่างแท้จริง

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

สถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตมากขึ้น แต่การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น แต่นักท่องเที่ยวจำนวนมากกลับขาดโอกาสเข้าถึงและสัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนในชุมชนท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสและความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในระบบการท่องเที่ยวที่เห็นได้ชัดเจนว่า การเติบโตของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 100% แต่กลับมีรายได้เข้าถึงชุมชนท้องถิ่นเพียง 10%เท่านั้น ขณะที่มีชุมชนดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อยู่จำนวนมาก แต่ขาดความไว้วางใจในการทำงานร่วมกันกับธุรกิจนำเที่ยว ขาดระบบสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับนักท่องเที่ยว ขาดช่องทางการสื่อสารเรื่องราววิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของคนในชุมชนที่มีความน่าสนใจ สู่สาธารณะ และขาดสิ่งอำนวยความสะอวกพื้นฐานในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ในปี 2555 โลเคิล อไลค์ รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism Platform) ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชนิดของ"ประสบการณ์"และ"ชุมชน" ที่สนใจ โดยค้นหาผ่านฐานข้อมูลชุมชน ที่สามารถอ่านรายละเอียด แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ชมวิดีโอแนะนำชุมชนก่อนตัดสินใจ เลือกเดินทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสร้างความน่าเชื่อถือผ่านเว็บไซต์ www .localalike.com ซึ่งตอบโจทย์เรื่องการเชื่อมต่อ ชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยมีสินค้า/บริการ ประกอบด้วย
1.บริการจองโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชน ผ่านเว็บไซต์ www.localalike.com ปัจจุบันมีการให้บริการ 3 รูปแบบ ได้แก่
โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ 3 วัน 2 คืน (Village Tours)
โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ 1 วัน (Day Tours)
และโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบครึ่งวัน (Activity Based Tourism)
2.บริการออกแบบและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว สถานศึกษาฯลฯ
3.บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับบุคคลและองค์กร

"น่าน" ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประวัติ ศาสตร์ ร่วมออกเดินทางสัมผัสเมืองเก่าเมืองนี้ มีคนเคยบอกไว้ว่า น่านเป็นเมืองผ่าน ใครที่จะมาน่านต้องตั้งใจมาจริงๆ ลองตั้งใจไปน่านกันสักครั้ง ไม่แน่อาจหลงเสน่ห์เมืองเล็กๆเมืองนี้ก็เป็นได้
จะว่าไปแล้วใครๆก็น่าจะทราบว่า "สุโขทัย"คือจังหวดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในประเทศมาอย่างยาวนาน จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลก ใครๆก็ทราบว่า เมืองเก่าแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายซ่อนตัวอยู่ โดยเฉพาะวัดวาอารามต่างๆ แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่านอกจากอุทยาน วัดวาอารามต่างๆนั้น หรือแม้กระทั่งชุมชนที่อยู่ล้อมรอบ ทำให้สุโขทัยยังมีวิถีชีวิตที่เป็นเสน่ห์ มีเรื่องราวมากมายให้เราไปค้นพบ และหลงรัก(ษ์)
ย้อนเวลามาใช้ชีวิตที่เบาเบาย่านบ้านเก่าที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และสืบสานวัฒนธรรมและของดีเมืองเลย ผ้าฝ้ายแท้ 100%และกิจกรรมผาสาดลอยเคราะห์ที่สร้างความปิติในหัวใจ จากนั้นขอชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวเมืองแห่งความสร้างสรรค์และมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วิถีชีวิต และธรรมชาติ พื้นที่ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา และลำน้ำโขง ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ภูลมโลที่ลือชื่อเรื่องราวแห่งป่าซากุระเมืองไทย เราจะท่องเที่ยวเมืองเลยแบบไม่เลยเถิด จะเกิดผล(ดี)กับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไร
นอกจากความสวยงามของเกาะแก่งน้อยใหญ่ จนได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองเกาะครึงล้านแล้วนั้น "ตราด"ยังควบตำแหน่งเป็นเมืองเกาะโนฝันของใครอีกหลายคนด้วย อาจเนื่องด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การเดินทางที่ค่อนข้างสะดวก ที่นี่จึงถือเป็นสวรรค์ของนักเดินทาง ปลายทางอาจเป็นความสวยงามของทะเล แต่ระหว่างทางก็สวยงามมีเสน่ห์ไม่แพ้กัน โดยเฉพาะวิถีชีวิต และความน่ารักของผู้คน

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

1. เพื่อสร้างความเข้าใจและภาคภูมิใจในถิ่นฐาน ซึ่งจะนำมาซึ่งการรักษาฐานทุนทางทรัพยากรและวัฒนธรรมของตน
2. กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างงานในท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้ลดการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมือง
3. เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
4. เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
1240 ผู้เข้าชม