ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริจาคโลหิตประจำปี 2559

บริจาคโลหิตประจำปี 2559
บริษัทฯ ได้ประสานงานกับสภากาชาดไทยให้หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคที่สำนักงานบริษัทฯ มาตั้งแต่อดีต และในปี 2559 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม มีจำนวนโลหิตรวม 41,400 ซีซี

ผู้เข้าชม  317