ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ปี 2558

เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ปี 2558
การจัดงานเสวนาฯ ในปี 2558 มีผู้นำชุมชน ครูจากโรงเรียนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาล และชาวบ้านในชุมชนมาร่วมงานกว่า 120 คน บริษัทฯได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ตลอดจนการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆของผู้เข้าร่วมเสวนาฯ

ผู้เข้าชม  413