ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริการ "นวดดัดจัดสรีระ"

บริการ
ในงานเสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ในปี 2558 บริษัทฯจัดให้บริการ "นวดดัดจัดสรีระ" ฟรีแก่ผู้มาเข้าร่วมเสวนาฯ โดยทีมนวดจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน (Social Health Enterprise:SHE) จำนวน 12 เตียง ทั้งนี้ได้เชิญนายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์วิสาหกิจสุขภาพชุมชนมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการป้องกันการปวดเมื่อยจากการทำงาน ทั้งนี้บริษัทฯ มีเจตนาที่จะช่วยสนับสนุนรายได้แก่วิสาหกิจสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคม และเป็นการช่วยขยายผลให้คนในชุมชนได้รู้จักมากขึ้น ผลจากการเสวนาฯ ทำให้เกิดโครงการใหม่ในการร่วมพัฒนาชุมชน โครงการที่สำคัญคือการสร้างสัมมาชีพให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของแรงงานย้ายถิ่น ที่เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปลวกแดง ปัญหาของเด็กวัยรุ่นซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หลังเลิกเรียนไม่กลับบ้าน พ่อแม่ทำงานในโรงงานไม่มีเวลาให้กับครอบครัว และดูแลลูกหลานอย่างเพียงพอ ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างกัน เยาวชนจึงเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดหรือการเลือกเดินทางผิด

ผู้เข้าชม  477