ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

โครงการสร้างสัมมาชีพ "นวดดัดจัดสรีระ" เยาวชนบ้านสะพานสี่ งานประชารัฐที่จับต้องได้

โครงการสร้างสัมมาชีพ
โครงการนี้เกิดขึ้นจากผลการเสวนาฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 โดยการสร้างสัมมาชีพ "นวดดัดจัดสรีระ" ให้กับนักเรียนที่สมัครใจ ฝึกสอนท่านวดซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา โดยครูฝึกจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน ใช้สถานที่ในการฝึกของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ โดย คิวทีซี ควบคุมพฤติกรรมและวินัยของนักเรียนโดยคุณครูของโรงเรียน เริ่มการฝึกสอนในเดือนตุลาคม 2558 จำนวนเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 19 คน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองนักเรียน จากความร่วมมือ และความมุ่งมั่นของทุกฝ่าย รวมถึงกำลังใจต่างๆ จากผู้หลักผู้ใหญ่ในตำบล และกำลังใจที่สำคัญของเด็กๆ คือการมาเยี่ยมและดูการฝึกสอนอย่างไม่เป็นทางการของนายกเหล่ากาชาดระยอง คุณนิภา สุวรรณสุจริต เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ทำให้เด็กๆ มีกำลังใจในการฝึกฝนอย่างหนัก และเด็กๆก็ยังได้รับโอกาสมากมายในการแสดงความสามารถ เช่นการให้บริการนวดดัดจัดสรีระในงานประชุม "สมาคมแม่บ้านมหาดไทย" เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 งานวันดำรงราชานุภาพ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่กระทรวงมหาดไทย งานปั่นเพื่อพ่อ วันที่ 11 ธีนวาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัยราชมงคล และการบริการนวดดัดจัดสรีระฟรีในงาน "วันลอยกระทง" บริการให้กับพี่ ป้า น้า อา ในชุมชน การดำเนินการในปี 2558 โครงการสัมมาชีพฯ ยังไม่มีรายได้เนื่องจากยังไม่พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ทุกครั้งที่ออกงานจะเป็นการให้บริการฟรีเพื่อเป็นการฝึกทักษะของเด็กนักเรียน แต่ในทุกครั้งเด็กๆจะได้รับเงินทริปจากผู้ใหญ่ใจดีเป็นกำลังใจในการทำงาน วันที่ 18 ม.ค. 2559 เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธานในพิธี ในปี 2559 มีกิจกรรมให้นักเรียนในกลุ่มฯ ออกบริการประชาชนดังต่อไปนี้ -บริการผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านมาบยางพร -บริการประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมาบยางพร -บริการผู้เข้าร่วมงานประชุมเหล่ากาชาดภาคตะวันออก -บริการประชาชนทั่วไปในพื้นที่ในกิจกรรม “อบต.เคลื่อนที่” -บริการประชาชนทั่วไปในงาน Bike For Health @ AMATA ณ บริษัท สมบูรณ์แว๊ดว๊านซ์ จำกัด(มหาชน) -บริการประชาชนทั่วไปในงานนัดพบแรงงงาน@นิคมอมตะซิตี้ระยอง -บริการผู้ร่วมงาน Happy Variety Expo 2016 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) -บริการประชาชนทั่วไปในงานวันสับปะรดหวาน อำเภอปลวกแดง -บริการพนักงานคิวทีซี Human Maintenance ณ โรงงานคิวทีซี -บริการผู้เข้าร่วมงาน SET Social Impact Day 2016 -บริการประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์บริการฯ ของโรงเรียน


ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  455