ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านมาบเตย

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านมาบเตย
เนื่องจากบริษัทฯได้มอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 kVA ให้กับโรงเรียนบ้านมาบเตยเมื่อปี 2555 และได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าตามกำหนดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 พบว่าทางโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการวางระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ไฟฟ้าดับทุกครั้งเมื่อมีการใช้พลังงานพร้อมๆกันหลายอาคาร บริษัทฯ จึงส่งทีมวิศวกรของบริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบและพบว่าชุดเบรคเกอร์ที่ใช้ไม่เหมาะสมกับพลังงานที่ใช้จริง และมีการต่อขั้วไฟฟ้าสลับกัน ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้ารั่วเป็นอันตรายกับครูและเด็กๆ จึงได้ให้คำแนะนำ และดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับทางโรงเรียนใหม่โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ส่วนทีมวิศวกรของคิวทีซีเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งแก้ไขให้ทั้งหมด เป็นการใช้ความสามารถเฉพาะของบริษัทฯ ในการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผู้เข้าชม  428