ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

SCG Badminton Academy

SCG Badminton Academy
เอสซีจึสนับสนุนกีฬาแบดมินตันมากว่า 35 ปี ตั้งแต่ปี 2524 โดยร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันแบดมินตันตั้งแต่ระดับเยาวชนในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ต่อมาในปี 2550 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับเอสซีจีก่อตั้ง SCG Badminton Academy เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตามแนวทางของวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อสร้างนักแบดมินตันเยาวชนไทยรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

ผู้เข้าชม  726