ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ทียู

โครงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

โครงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
ไทยยูเนี่ยน ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อแรงงานและเน้นย้ำถึงความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยรายละเอียดดังกล่าวนี้ ได้กล่าวถึงหลักสำคัญ 12 ประการของจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้องตามหลักการของภาคีข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น โกลบอล คอมแพค(UN Global Compact (UNGC)) ที่ว่าด้วยความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานต่อสิทธิมนุษยชน

ผู้เข้าชม  541