ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ทียู

โครงการลงทุนเพื่อชุมชนและสังคม

โครงการลงทุนเพื่อชุมชนและสังคม
ไทยยูเนี่ยนเชื่อว่า จากการที่เราเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารทะเลระดับโลก เรามีโอกาสมากมายที่จะสร้างคุณค่าร่วมเชิงบวกในระยะยาวให้แก่สังคมได้ เราตระหนักดีว่าเราเป็นเสมือนตัวกลางที่ส่งเสริมความเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานของเราจึงเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG) ได้แก่ 1.)การดำเนินการเพื่อหยุดยั้งความหิวโหย 2.) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน และ 3.) การใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

ผู้เข้าชม  518