ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์ฯส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม (Social Impact Investment) ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น การส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคมนี้ เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคสังคมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงความสามารถของบริษัทจดทะเบียนที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม


ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  701