ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดูแลสังคมไทย

ดูแลสังคมไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนและสังคม จึงได้จัดตั้ง "มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ขึ้นตั้งแต่ปี 2549


ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้
ผู้เข้าชม  596