ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

โครงการสวนอาหารเพื่อน้อง

โครงการสวนอาหารเพื่อน้อง
เป็นโครงการที่ให้นักเรียนปลูกพืชสวนครัวและเพาะเห็ดในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้นำผลผลิตที่ได้มาบริโภค หรือจำหน่าย ซึ่งเป็นการเสริมรายได้ และลดค่าครองชีพ

ผู้เข้าชม  458