ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ระบบไบโอแก๊ส

ระบบไบโอแก๊ส
สร้างระบบไบโอแก๊สจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยสามารถเริ่มนำแก๊สดังกล่าวมาผลิตไฟฟ้าได้ตั้งแต่ต้นปี 2558 ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง

ผู้เข้าชม  580