ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาสังคม

พัฒนาสังคม
ในด้านสังคม มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลักดันการสร้างความตระหนักของการใส่ใจดูแลของผู้บริหารและพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยส่งเสริมพนักงานที่มีจิตอาสา ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลชุมชนใกล้อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยดำเนินกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่สังคมในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การออมและการลงทุนเพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดี เพื่อปูพื้นฐานความรู้ และเรียนรู้การบริหารการเงินสวนบุคคลผ่านกิจกรรม ค้นหาความหมายของการรู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล พร้อมฟังประสบการณ์การวางแผนที่ชีวิต


ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  413