ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

โครงการห่มผ้าให้น้องครั้งที่ 17

โครงการห่มผ้าให้น้องครั้งที่ 17
ในปี 2558 บริษัทฯได้ร่วมบริจาคเงิน 223,000 บาท ในโครงการ "ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 17" ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์พาณิชยนาวี เพื่อนำไปปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน สนามเด็กเล่น และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน รวมทั้งจัดหาหนังสือสมทบในห้องสมุดให้เหมาะสมกับการพัฒนาของเด็กนักเรียน และจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในห้องพยาบาลให้แก่โรงเรียนบ้านคลองระกำ จังหวัดปราจีนบุรี


ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  357