LARINN BY DOUBLE P

LARINN BY DOUBLE P

เริ่มต้นทำรองเท้าตั้งแต่ปี 2011 แต่เริ่มเข้าสู่การใช้ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติในปี 2013 ด้วยที่พื้นเพเป็นคนที่เกิดทางภาคเหนือและต้องการนำผ้าฝ้ายผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเป็นการช่วยให้ผ้าทอมือเป็นที่รู้จักผ่านรองเท้าและยังสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้า
LARINN BY DOUBLE P
เริ่มต้นทำรองเท้าตั้งแต่ปี 2011 แต่เริ่มเข้าสู่การใช้ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติในปี 2013 ด้วยที่พื้นเพเป็นคนที่เกิดทางภาคเหนือและต้องการนำผ้าฝ้ายผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเป็นการช่วยให้ผ้าทอมือเป็นที่รู้จักผ่านรองเท้าและยังสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้า

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เริ่มต้นทำรองเท้าตั้งแต่ปี 2011 แต่เริ่มเข้าสู่การใช้ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติในปี 2013 ด้วยที่พื้นเพเป็นคนที่เกิดทางภาคเหนือและต้องการนำผ้าฝ้ายผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเป็นการช่วยให้ผ้าทอมือเป็นที่รู้จักผ่านรองเท้าและยังสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้า

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

แรงบันดาลใจได้มาจากคุณแม่ คุณตาคุณยาย คนพื้นเพของจังหัวดลำพูนทางภาคเหนือ ที่นิยมที่การใส่ชุดพื้นเมือง ตามประเพณีเมืองของภาคเหนือ ทำให้เกิดการซึมซับวัฒนธรรมประเพณีและกลายเป็นความชอบ เป็นความสุข ที่ได้ใส่ ความสุขที่ได้เห็นคนยังคงอนุรักษ์วิถีดั่งเดิม จึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดพัฒนาในงานที่เราทำอยู่คือการขายรองเท้า ช่วยซื้อผ้าจากชาวบ้านที่ยังคงทอผ้า เป็นอาชีพ สร้างรายได้และรอยยิ้มของคนในชุมชน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เพิ่มการจัดจ้าง งาน การทอผ้า ในชุมชนทอผ้าลำพูน แนะนำแนวทางกระบวนการที่ทำงานได้อย่างยั่งยืน

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เพิ่มจำนวนบุคคลช่างมือ ในการทอผ้าเพิ่มมากขึ้น การลดปริมาณการใช้สารเคมีในการย้อมผ้า

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  699